דין פדיון שבויים וכיצד פודין אותם

שולחן ערוך הלכות צדקה