"נפלה נא ביד ה' " - בין ארון למזבח

נבואות לדורות ספר שמואל