כשאדם חוטא לחברו יש על הנפגע מצוות תוכחה וחובה שלא לנטור לו איבה

הלכה יומית