"ושמואל בקוראי שמו" - משמואל לקרח

נבואות לדורות ספר שמואל