"ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה כי הדם הוא יחניף את הארץ"

לימוד בוקר בפרשה