"אב הרחמן" - חוש השמיעה חודש אב וסוד האות ט'

נפש הפרשה