'משחק בקוביא' מדוע פסלוהו חכמים ?

לימוד מסכת שבועות בעיון