מושבע מפי אחרים ומושבע מפי עצמו בשבועת העדות

לימוד מסכת שבועות בעיון