שיפייס אדם חבירו בערב יום הכיפורים - שו"ע סימן תרו' סעיפים ב' - ד'

הלכה יומית אורח חיים