דין מעות פורים לעניים - שו"ע סימן תרצ"ד סעיפים ב' - ד'

הלכה יומית אורח חיים