x
x

בית מדרש חי

עכשיו בשידור
בין בית שמאי לבית הלל
הרב ערן טמיר
עכשיו בשידור
"כשנכנסו יוונים להיכל" - רק כשחכמת יוון נשארת מחוץ להיכל יש לה מקום
הרב חנוך בן פזי
עכשיו בשידור
הרב ערן טמיר - ספר ''אורות התורה'' למרן הרב קוק זצ''ל

אתר מותאם סלולר ארכיון facebook youtube
לימודים במכון מאיר

עלונים לכל המשפחה

זמני תפילה

סיפורי ושיעורי הרב דב ביגון
מלך על חייו
נושא: מידות
מידות

מחיר: 99 ש"ח

ספר דניאל/ הרב אייל ורד
נושא: נביאים
נביאים16 שעורים מאת הרב אייל ורד

מחיר: 40 ש"ח


מיוחדים

שימושי