ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וישלח
פרשה נוכחית: וישב
פרשה הבאה: מקץ
 


השבת המשכן וישראל

הרב חנוך בן פזי זצ"ל

השראת השכינה בישראל תהיה בתיקון שלושת החלקים של - המקום, הזמן והאדם. ובלשון המקובלים עש"ן: עולם - מקום, שנה - זמן, נפש - אדם. ולאחר חטא העגל נדרש מישראל להחדיר בלבם שלוש נקודות אלו.
וכדברי הרמב"ן בהקדמתו לספר שמות "וכשבאו להר סיני, ועשו המשכן, ושב הקב"ה (לאחר חטא העגל) והשרה שכינתו ביניהם, אז שבו אל מעלת אבותם, שהיה סוד אלוהַ עלי אהליהם, והם הם המרכבה (שעליה העולם עומד). ואז נחשבו גאולים. ולכן נשלם הספר הזה, בהשלימו עניין המשכן, ובהיות כבוד ה' מלא אותו תמיד" (המשכן, הנצחתו של מעמד הר סיני).

שבת
ל"ט המלאכות שנאסרו בשבת נלמדות מהמשכן. לדעת אוה"ח הקדוש, השבת והמשכן מהווים תיקון לחטא העגל, כי נכשלו בעבודה זרה שעליה נאמר: "כל המודה בע"ז, ככופר בכל התורה כולה" (הוריות ח'). תבוא שמירת השבת, אשר שקולה כנגד תרי"ג מצוות, כדברי המדרש (שמ"ר כה').
בתחילת פרשת ויקהל, נצטוו ישראל על השבת "אלה הדברים אשר צווה ה', לעשות אותם". לשם מה הקדמה זו, ומדוע לעשות, הרי השבת מהותה באי עשיית מלאכה? מסביר האוה"ח הקדוש: התיקון של בני ישראל יבוא רק על ידי שמירת שבת וזהו ביאור לעשות אותם, לעשות את בני ישראל, כלומר לתקן את בני ישראל. "סמיכות השבת למשכן כי יצו ה' על תיקון העבר, כדי שיהיו מוכשרים לשכון בתוכם (שכינה בתוכם), ובמצוות שבת ששקולה כנגד כל התורה, היא תקנת חטא ע"ז כאומרו (ישעיה נו') 'אשרי אנוש יעשה זאת... כל שומר שבת מחללו', ודרשו חז"ל (שבת קיח') כל השומר שבת כהלכתו, אפילו עובד ע"ז כאנוש, מוחלים לו."
ואין כמו שמירת השבת ממלאכה ומילוי המצברים על ידי תפילה ולימוד תורה, חיזוק האמונה בבורא עולם ובשכר ועונש. כי הלא השבת זכר למעשה בראשית וליציאת מצרים.

משכן
בתחילת פרשת פקודי נאמר : "אלה פקודי המשכן משכן העדות". המילה 'אלה' באה תמיד לפסול את הראשונים. ועשיית המשכן באה לתקן את חטא העגל שעליו אמרו ישראל, "אלה אלוהיך ישראל" (כדברי ויקרא רבא כא').
אוה"ח: "אם עשית חבילות עבֵרות, עשה כנגדם חבילות של מצוות, כי צריך האדם לתקן החטא בדוגמא (התיקון צריך להיות מכוון כנגד כל פרטי המעשה של החטא), והנה ישראל חטאו ואמרו אלה פקודי לכפרת עוון זה... וכשתדקדק תמצא כי כל פרטי עוון העגל בא כנגדם במשכן. הם התאוו תאווה, אלהים אשר ילכו לפניהם. הנה הנם הכינו מקום לה' אלקים אמת להיות לפניהם. הם בנו מזבח והעלו עולות (בחטא העגל). הנה הנם הכינו מזבח להעלות עולה ושלמים לה'. הם נתנו זהבם לעגל, הנה הנם נתנו כספם וזהבם לה'...." (וראה שם דוגמאות נוספות) והביטוי 'משכן העדות', כי המשכן עדות להם, שנתכפר עוון העגל כדברי המדרש (שמ"ר נא' ד') "אמר לו הקב"ה חייך אני משרה שכינתי בתוכם ומכירים שמחלתי להם".

ישראל
"וַתֵּכֶל כל עבודת..." -"ויעשו בני ישראל ככל אשר צווה ה' את משה כן עשו" (לט' לב', מב')
האוה"ח הקדוש: "ותכל - עוד ירמוז על דרך אמרו 'נכספה גם כלתה נפשי לחצרות ה'. (תהילים פד' ג') כי עשו כל העבודה חשוקה וכלילת יופי, (בהשתוקקות בהתלהבות ובשלמות) ויעשו בני ישראל, גם שלא עשה אלא בצלאל וחכמי לב, שלוחו של אדם כמותו... כאן עשה הכתוב מחברת הכללות בקיום התורה (ערך הכלל בישראל) והראה כי בני ישראל יְזַכּוּ זה לזה והתורה ניתנה להתקיים בכללות ישראל. כל אחד יעשו היכולת שבידו, ויזַכּו זה לזה. ואולי כי לזה רמז באמרו: ואהבת לרעך כמוך (ויקרא יט' יח')' פירוש לצד שהוא כמותך, כי בשלמותו ייטיב לך, ובאמצעותו אתה משלים שלמותך. ואם כן אינו אחר אלא אתה עצמך, וכאחד מחלקיך. ובזה מצאנו נחת רוח, כי ה' צווה תרי"ג מצוות ומן הנמנע שיימצא אדם אחד שישנו בקיום כולם... להשלים תיקון לרמ"ח אבריו ושס"ה גידיו אשר יכוונו להם. אלא ודאי שתתקיים התורה במחברת הכללות ויזכו זה מזה". ובמלאכת המשכן שותפו כולם זה בתרומה וזה במעשה. ועל ידי אחדות נזכה לחזק חזק ונתחזק.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: