ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: בלק
פרשה נוכחית: פנחס
פרשה הבאה: מטות
 


ושכנתי בתוכם

הרב חנוך בן פזי זצ"ל

מוסכם אצל רוב חכמי ישראל שהמשכן, מידותיו, כליו, מרכיביו, רומזים לעניינים רוחניים עליונים, אשר בצירוף עבודת האדם בקדושה ובטהרה, יביאו להשראת השכינה. וכדברי בעל הכלי יקר ד"ה "ועשו ארון" (כה י) - "הסכימו עליו כל המפרשים לעשות בהם (במשכן וכליו) רמזים על עניינים נסתרים, כמו נגלים. כי לא יתכן שכל פרטים אלה, היו בלא כוונה. ועל דרך זה הלכו רוב המחברים".
התורה מונה חמישה עשר חומרים שמהם יבנו את המשכן וכליו. רש"י בתחילת פרשתנו (כה ב) אומר "יג דברים האמורים בעניין כולם הוצרכו למלאכת המשכן או לבגדי כהונה כשתדקדק".
נושאי כליו של רש"י שואלים: והרי 15 הם? ועונה על כך בעל שפתי חכמים: "א. תכלת, אגרמן ותולעת שני, נמנים כאחד, כי כולם מין צמר הוא הצבוע בצבע שונה. ב. רש"י הוריד מהרשימה את האחרונים: 'אבני שוהם ואבני מילואים', שנתרמו על ידי הנשיאים, ולא על ידי כלל ישראל, (ועיין באברבנאל על חשיבות המספר 13המסמל מידת הרחמים ואחדות, 13 בגימ' אחד. וכן 15 המסמל את השם י-ה. בשם זה נברא כל העולם. י' - עוה"ב. ה' - עוה"ז כנאמר "כי בי-ה ה' צור עולמים".
יש להתבונן שאף לסדר מניית החומרים ישנה חשיבות. וכדברי אוה"ח על הפסוק (כה ז) 'אבני שוהם ואבני מילואים', שואל: מדוע נמנו אבנים יקרות אלו בסוף הרשימה ולא בראשה, כפי שמנה זהב וכסף ונחושת לפי חשיבותם?
ומשיב על כך שלוש תשובות: א. את אבני השהם ואבני המילואים נדבו הנשיאים בסוף המגבית. ולא היו מן הזריזים המקדימים למצוות, ואף נענשו על כך (כמובא במדרש רבא יב טז) "שהקפיד ה' על זה וחיסר אות אחת מהם, 'והנשאים כתיב' (בלא י'), לזה סידרם ה' באחרונה, לומר כי הם למטה מכולם (גם אם כוונתם היתה לשם שמים). ב. אבני שוהם ואבני מילואים היו מיועדים לבגדי הכהן הגדול, והבגדים, רמת קדושתם פחותה מהמשכן וכליו, כי כל המשתמש בדבר מן המקדש וכליו הרי הוא חייב קרבן מעילה, ואילו בגדי כהונה אין מועלים בהם כפי שנאמר במס' יומא (סט א) בגדי כהונה נתנו ליהנות בהם גם בגמר עבודת הכהן, שלא נתנה תורה למלאכי השרת (עיי"ש) ולכן מנה תחילה את 11 המינים אשר נועדו גם למשכן וכליו שקדושתם מרובה, כי יש בהם מעילה. ג. חשיבות התרומה אינה נמדדת רק בחשיבותה הכספית, כי אם בעמל שהאדם טרח להשיגה. אבני השוהם ואבני המילואים שהביאו הנשיאים ירדו להם יחד עם המן, וכדברי אוה"ח: "עוד נראה על פי דבריהם ז"ל שאמרו (יומא עה א) כשהעננים היו מביאים את אבני השוהם, (שכן משמעות המילה נשיאים היא גם עננים. כנאמר 'נשיאים ורוח וגשם אין' משלי כה יד) אם כן משולחן גבוה היו מביאים, ללא טורח ויגיעה וללא חסרון כיס, אשר על כן, סדר נדבתם אחר כל הנדבות שמביאים מכיסם ועל ידי טורח. ו'לפום צערא אגרא'


תגיות: המשכןמאמרים נוספים מעלון פרשת תרומה התשע"ד:
עשרים הדברות לשאלות סמס - הרב שלמה אבינר
האינטרנט - כלי או תוכן? (א) - הרב אלישע אבינר
ועמך כולם צדיקים - הרב דוד לנדאו
גדעון עולה למרומים - הרב שלמה אבינר
הזמן והזמניות - הרבנית טל רחמני

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: