ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: בלק
פרשה נוכחית: פנחס
פרשה הבאה: מטות, מסעי
 


בחירה חופשית

הרב יורם אליהו

בדרך שאדם רוצה ללכת - מוליכין אותו
בפעם הראשונה כשבאו שליחי בלק לקרוא לבלעם אמר לו הקב"ה "לא תלך עמהם", ואילו בפעם השניה אומר לו הקב"ה "אם לקרוא לך באו האנשים קום לך אתם". חכמינו למדו מכאן דבר גדול וכך דבריהם: " אמר רב הונא אמר רב אלעזר: מן התורה, מן הנביאים ומן הכתובים (יש הוכחה לכך) שבדרך שאדם רוצה לילך, בה מוליכין אותו. מן התורה שכתוב 'לא תלך עמהם', ואח"כ כתוב 'קום לך אתם', מן הנביאים שכתוב 'אני ה' אלקיך' מלמדך להועיל, מדריכך בדרך זו תלך" (ישעיה מח) ומסביר רש"י 'בדרך תלך' - בדרך אשר תבחר ללכת. ומן הכתובים דכתיב 'אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן' (משלי ג') ומסביר רש"י: אם ללצים בא אדם להתחבר הוא יליץ - 'אין מעכבין בידו'", (מס' מכות י ב). המהרש"א בחידושי האגדות שלו מסביר "שלא הקב"ה מוליך אותו אלא מוליכין אותו, והכוונה שבכל מחשבה, דיבור או מעשה של האדם, הוא בורא לעצמו מלאך טוב או רע לפי המעשה, וכיון שהכל בדי שמים חוץ מיראת שמים, לכן כפי רצון האדם ודעתו מוליכין אותו מלאכים שנבראים מאותו רצון או מחשבה שלו, וזה מוכח מפסוקים אלו. בבלעם רואים שרצונו ודעתו הרעה ללכת אתם גרמה ששלח לו הקב"ה מלאך כרצונו ומחשבתו שאמר לו 'קום לך אתם' וכן מהפסוק בישעיהו (עיי"ש) וכן ממשלי 'אם ללצים הוא יליץ', אם ללצים - אם בזה האדם עוסק אזי הוא מוסיף לעצמו מלאך לפי ליצנותו ואם לענוים - הוא יתן חן לעצמו, כלומר מלאך של חן".
ובחרת בחיים
מכאן אנו למדים עד כמה גורלו של האדם מסור בידו ותלוי אך ורק בו עצמו, ואין הוא יכול להאשים שום אדם במצבו הרע. וכך מלמדנו הרמב"ם שרשות לכל אדם נתונה. אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו. ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו". וממשיך הרמב"ם ואומר "אל תאמין למה שאומרים טפשי אוה"ע, שהקב"ה גוזר על האדם מתחילת ברייתו להיות צדיק או רשע "אין הדבר כן אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו או רשע כירבעם בן נבט... ולפיכך ראוי לו לבכות ולקונן על חטאיו ועל כל מה שעשה לנפשו וגמלה רעה". והרשות והיכולת בידו לחזור בתשובה שנאמר "נחפשה דרכינו ונחקורה ונשוב אל ה'" (הלכות תשובה פרק ה).
הרמב"ם הרחיב דבריו אלה בשמונה פרקים (פרק שמיני) וכך כתב "הדבר המוסכם עליו מתורתנו שפעולות האדם כולן מסורות לו, אין מכריע אותו בהן ולא מביא אותו זולת עצמו". לכן ראוי לצוות את האדם ולומר לו "ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב את הברכה ואת הקללה ובחרת בחיים" (דברים ל טו-יט)
נדע את הכוח הזה המצוי בידינו לכוון חיינו לבחירה בטוב, ובמיוחד בימי החופש הללו, מצווים כולנו, גדולים וקטנים, לעמוד בפני כל פיתויי הרחוב והבית למיניהם ולבחור בחיים, ולזכות בטוב אשר מובטח לבוחרים בחיים כנא' שם "וחייתָ ורביתָ וברכך ה' אלקיך" (דברים שם)


תגיות: בחירה חופשיתמאמרים נוספים מעלון פרשת בלק תשס"ח:
בנים כועסים - הרב שלמה אבינר
קאלות/ סיפור. - הרב ליאור אנגלמן
חזרה לשגרה - הרב אייל ורד
זהירות! חוף רחצה מסוכן! (ב) - הרב אלישע אבינר

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: