ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: במדבר
פרשה נוכחית: נשא
פרשה הבאה: בהעלותך
 


מה הצניעות שברחל ?

הרבנית ריבה זוננבליק


אומרת הגמרא במסכת מגילה: "בשכר צניעות שהיה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול, בשכר צניעות שהיה בשאול זכה ויצאה ממנו אסתר". ומהי הצניעות שהיתה בה ברחל? שמסרה רחל את הסימנים ללאה שלא תתבייש לפני יעקב. ובאמת למחרת החתונה: (בראשית כט, כה) "ויהי בבקר והנה היא לאה". לכאורה לא מובן מה קשורה צניעות למעשה האצילי שעשתה רחל למען אחותה לאה. בנצח ישראל אומר המהר"ל שרחל היא עקרת הבית, עיקר הבית. איזה בית? בית ישראל. תפקיד עקרת הבית, כידוע, הוא לאחד ולקשר בין כל חלקי הבית, בני הבית, להיות מהות אחת. על עקרת הבית לא רק לכבס ולשטוף לקפל ולטאטא אלא בעיקר לישר את הלבבות ולאחדם יחד למטרה אחת משותפת ונעלה. בפרק לד של נצח ישראל מביא המהר"ל מדרש ששם מובא דו שיח בין רחל לבין ריבונו של עולם. אומרת רחל "וגמלתי חסד עם אחותי ומסרתי הסימנים לאחותי ולא קנאתי בה ולא הוצאתי לחרפה ולבושה ומה אני שאני בשר ודם עפר ואפר לא קנאתי לצרה שלי ולא הוצאתי לבושה ולחרפה, ואתה מלך חי וקיים רחמן מפני מה קנאת לעבודת גילולים (עבודה זרה) שאין בה ממש והגלית בני ונהרגו בחרב ועשו אויביהם בם כרצונם? מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואומר, בשבילך רחל אני אחזיר את ישראל למקומן, הדא הוא דכתיב "כה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה הנחם... וכתיב ויש תקוה לאחריתך... ושבו בנים לגבולם". ואומר המהר"ל שהדבר הזה קשה להבנה, האם מפני שרחל ויתרה ונתנה לאחותה את הסימנים ימחל הקב"ה על עבירותיהם של ישראל, על עבודה זרה? איזה קשר יש בין שני הדברים האלה? תשובתו של המהר"ל מבוארת בדברי הרבנית חנה טאו ע"ה בספר "כאיש אשר אמו תנחמנו", ושם נאמר "ידעה רחל שבעולם הזה עדיין לא יכול להיות עם אחד, עדיין אי אפשר שיהיו שנים עשר השבטים בני אם אחת ויהיו בלתי מחולקים, עדיין עולם של פירוד הוא העולם הזה, לא עולם של אחדות. אם בביתו של יעקב אבינו לא יכולה להיות אם אחת, גם בעולם בכללו לא יכולה עדיין להיות אחדות שלמה. 'והיה ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד' (זכריה יד, ט). אחדות תהיה בעתיד - "ביום ההוא". דבריה הם ביאור לדברי המהר"ל: "ולכך קבלה רחל דבר זה באהבה אף שידעה רחל כי היא עיקר אשת יעקב והיא ראויה לו בפרט ידעה גם כן שאין יעקב ראוי שיהיה לו אשה אחת בלבד". כלומר כיון שהמציאות מתנהלת בצורה כזאת שרחל לא יכולה לבייש את אחותה וחייבת למסור לה את הסימנים, שהרי אין עושים מצוה על ידי עבירה, אם כך יעקב חייב להתחתן עם שתי נשים. השבטים שיוולדו לא יהיו מאם אחת אלא משתי אמהות. האומה הישראלית הנבנית כעת על ידי רחל ולאה אינה מאוחדת ומלוכדת כפי שקיוותה רחל וזהו סימן שכל המציאות של העולם הזה עדיין מפורדת. רחל יודעת שהמעשה שהיא עושה יביא לאחדות העתידית שבאחרית הימים והיא מקבלת את המציאות שבה היא חיה באהבה. מוסיפה הרבנית חנה ע"ה: "עניינה של רחל אמנו להעמיד אומה אחת, 'ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ', והיא מתבוננת ורואה שהכל הולך להיות מלא ניגודים. כנראה, אומרת רחל בלבה, שהאחדות עתידה להתנשא לגובה שרק אלפי שנות פיזור יוכלו להצמיח. העולם עוד צריך להרבה ניגודים על מנת שהאחדות לכשתבוא תהיה אחדות כל הכוחות כולם, על מנת שיתגלה שכל הניגודים והגוונים השונים, כולם באים ממקור אחד ושייכים למגמה אחת". ובכך מתבארים דברי המהר"ל: "כי מפני שאין האחדות בעולם הזה הוא שגורם לישראל לחטוא". רחל מבינה מהו מקור חטאם של ישראל והיא באה ללמד על האומה כולה זכות גדולה. העולם הזה הוא מפורד וזוהי הסיבה האמתית שעם ישראל חוטאים ועובדים עבודה זרה. האהבה של רחל באה מתוך ידיעתה שגם היא, רחל, וגם לאה בונות את הבית האחד של האומה הישראלית, כפי שזה בא לידי ביטוי שנים מאוחר יותר, בברכת העם והזקנים לבועז ורות (רות ד, יא) "יתן ה' את האשה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל". מסירותה של רחל לתפקידה כאם, אמנו, היא הנקראת בפיהם של חז"ל צניעות. צניעות היא ההתמסרות האצילית, האידיאליסטית של רחל לבניין האומה ולבניין הדורות כולם, לא כפי הבנתה הראשונה כאשר פגשה את יעקב ליד הבאר וחשבה להינשא לו כדי להעמיד את בית ישראל, אלא כפי הבנתה העמוקה והגדולה לאחר שראתה שעליה למסור את הסימנים ללאה כדי שלא תתבייש. אשרינו מה טוב חלקנו שיש לנו אמא כזאת, רחל אמנו.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: