ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: בלק
פרשה נוכחית: פנחס
פרשה הבאה: מטות, מסעי
 


הכהנים הגדולים בדורנו

הרב דב ביגון


נאמר על הרוצח בשוגג, שישב בעיר מקלט עד מות הכהן הגדול ככתוב "וישב בה עד מות הכהן הגדול אשר משח אותו בשמן הקודש" (במדבר לה כה). מפרש רש"י: לפי שהיה לו לכהן הגדול להתפלל שלא תארע תקלה זו לישראל בחייו, לפיכך אמותיהם של הכהנים הגדולים היו מספקות מים ומזון למי שנס לערי המקלט כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו. ומקשים - הרי כתוב "קללת חינם לא תבוא" (משלי כו), ומתרצים שהיה לו לכהן הגדול להתפלל על דורו שלא תבוא תקלה בימיו, וכנראה לא התפלל מספיק. ואכן הרמח"ל שהביא במסילת ישרים את כוונת עבודת החסיד, כותב "ראוי לכל חסיד שיתכון במעשיו לטובת דורו כולו, לזכות אותם ולהגן עליהם ככתוב 'אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו', שכל הדור אוכל מפרותיו... שאין הקב"ה חפץ באובדן הרשעים, אלא מצוה מוטלת על החסידים להשתדל לזכותם ולכפר עליהם, וזה צריך שיעשה בכוונת עבודתו וגם בתפילתו בפועל, דהיינו שיתפלל על דורו לכפר על מי שצריך כפרה, ולהשיב בתשובה מי שצריך לה, וללמד סנגוריא על הדור כולו" (ע' מסילת ישרים פרק יט). כידוע גדר הכהן הוא החסידות, ככתוב "תומיך ואוריך לאיש חסידך". ולא רק הכהן הגדול צריך לבקש רחמים על הדור, אלא כל גדולי הדור ופרנסיו. לפי עניין הדור, ערכו וצרכיו, מתעורר ומתגלה יותר ויותר החיוב של מידת החסידות הזאת - בקשת רחמים על הדור. ואין אדם משים עצמו שאינו חסיד (עיין הרצי"ה "לנתיבות ישראל", במאמר החסידות והדור; וכן בחידושי הרשב"א כתובות יט).
נכון לעכשיו, בדורות האחרונים זכו ישראל לשני כהנים גדולים אשר השפעתם ניכרת ותוכר יותר ויותר ככל שנתקדם בציר הזמן של גאולתנו. האחד, הרב ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל - ה'חפץ חיים' - שמטהר את לבם ולשונם ופיהם של רבבות יהודים בספרו 'חפץ חיים', והמורה דרך חיים לעם ישראל בפירושו "משנה ברורה" על שו"ע אור"ח, אשר זכה להתקבל על ידי כל בית ישראל. והרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל (אשר זכה ללמוד ולהיות קרוב מאד לחפץ חיים) אוהב ישראל, בעל ה'אורות', המאיר באורותיו המתוקים את נשמתם של רבבות עמך בית ישראל בדורנו, ובדורות הבאים עלינו לטובה עד ביאת משיח צדקנו. את שתי הנשמות הטהורות והמאירות הללו שתל הקב"ה בדור שבו עם ישראל קם לתחיה, בזמן קיבוץ גלויות, כהכנה לתקומה המדינית, מדינת ישראל, אשר ייעודה הוא לא רק הצד הקיומי, הכלכלי והביטחוני של עמנו, אלא ובעיקר - לממש את חזון נביאי ישראל וההבטחה לאבות העולם, שישראל וירושלים יאירו לעולם כולו ותתקיים ההבטחה האלקית לאבי האומה "ואעשך לגוי גדול... ונברכו בך כל משפחות האדמה".מאמרים נוספים מעלון פרשת מטות - מסעי תש"ע:
לקטיף שוב נבוא - הרב שלמה אבינר
האם מתה הפרטיוּת? (א) - הרב אלישע אבינר
להתרחק מן המחלוקת - הרב יעקב פילבר
והשיב לב אבות - ד"ר מיכאל אבולעפיה
איזה הוא עשיר - הרב יורם אליהו
לֹא תִּקֹּם? - הרב שלמה אבינר

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: