ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: חוקת
פרשה נוכחית: בלק
פרשה הבאה: פנחס
 


שו"ת זכויות יוצרים

הרב שלמה אבינר

שלמה אבינר
[ראיון]

ש: האם מותר להוריד מן האינטרנט שירים ותוכנות?
ת: ודאי לא. יש זכויות יוצרים. מה ששייך ליוצר אי אפשר לקחת בלי רשותו. יש בזה משום גזל.
ש: איפה זה כתוב? הרי גזל הוא על חפץ ממשי שעובר מרשות לרשות, וכאן השיר או התוכנה נשארים במקומם.
ת: יש שלושה מקורות: המוסר, ההלכה והחוק. קודם כל המוסר הטבעי, היושר הטבעי: אדם טרח ועמל וגם הוציא כסף רב על שיר או מוצר אחר, וזאת על מנת להרוויח כסף. וכי יעלה על הדעת שכולם יעתיקו אחד לחברו, והיוצר הניח את כספו על קרן הצבי?! כולם מבינים שאין זה מוסרי.
ש: אבל אם היוצר שם את השיר שלו ביוטוב, סימן שהוא מסכים שיורידו?
ת: לא. זה כדי לפרסם את יצירתו, שיראו ויקשיבו, ומתוך כך יקנו. ומכאן לנקודה ההלכתית. היצירה היא שלו, וכאשר הוא מוכר אותה או שם אותה ברשת, הוא קובע את כללי השימוש, ועל תנאי זה האדם קונה או נותן אכסניא באינטרנט. כך כתב השואל ומשיב, לגבי הדפסת חיבור דברי תורה, שיש למחבר זכות בחיבורו לעולם ועד (שו"ת שואל ומשיב מהדו"ק א מד. מובא בשו"ת יביע אומר ז חו"מ ט). וכן פסק הגרי"ש אלישיב (שים שלום עמ' כג מודפס בסוף משפט כהלכה. וסיפר הראשון לציון, הג"ר יצחק יוסף: "פעם מרן זצ"ל [הגר"ע יוסף] כתב תשובה במכתב להתיר העתקת קלטות, ואז באו אליו משלחת של חזנים שהוציאו לאור קלטות של שירי בקשות - ר' ציון יחזקאל וחבריו, וטענו למרן: השקענו הרבה זמן וכסף הלכנו לאולפן עשינו חזרות, והקלטנו וחזרנו והקלטנו וכו'. כששמע כך מרן, חזר בו, ופסק שאסור להעתיק קלטת שכתוב עליה 'כל הזכויות שמורות'. מאחר שזה כמו תנאי כי זה ענינים של חושן משפט שבין אדם לחבירו" .ס' במחיצתו עמ' 32).
ש: ברור מאוד. הדבר השלישי הוא החוק. האם אכן החוק אוסר?
ת: איננו בקיאים בענייני חוק, אך נראה פשוט שאסור. אפשר כמובן למצוא את החוקים האלה. אפשר גם לטלפן לאקו"ם, "אגודת קומפוזיטורים ומחברים" כדי לקבל כל מידע.
ש: אבל באופן כללי, האם חוקי המדינה מחייבים על פי התורה? הרי הם עלולים להיות נגד התורה!
ת: ודאי שחוק נגד התורה בטל ומבוטל. נפסק ברמב"ם שמלך שנתן פקודה נגד דבר ד', זה בטל ומבוטל (הלכות מלכים ג ט). אבל כאן זה חוק מאוד טוב והגיוני, וכבר כתב החתם סופר על דינא דמלכותא דינא שכל תקנה לטובת בעלי מקצוע מחייבת (שו"ת חת"ס חו"מ מד).
ש: יש טוענים שמותר להוריד כיוון שידוע מראש שזה מה שיקרה, והמחברים מתייאשים מראש, לכן יש לזה דין זוטו של ים.
ת: טענה ישנה שאינה נכונה. לא מפני שיש אנשים לא ישרים, מותר להיות לא ישר. גם כבר נפסק בשולחן ערוך שגם מציל מזוטו של ים חייב להחזיר אבידה בגלל דינא דמלכותא דינא (שו"ע חו"מ רנט), וכן כיוון שכך נהג (שם חו"מ שנו ועיין ש"ך). וכן כתב הבית יצחק לגבי הדפסת ספרים (שו"ת בית יצחק יו"ד ב עה). לכן אם מישהו רוצה להוריד שיר, עליו לשלם סכום קטן והכל יהיה כדין. כמובן, תוכנה יקרה הרבה יותר.
ש: אבל הרב ... שליט"א מתיר משום זוטו של ים?
ת: א. לא אמרת לי שאתה שואל אותי מה דעתו של הרב... שליט"א. חשבתי בטעות שאתה שואל אותי מה אני למדתי. ב. לא כתוב בשום מקום שבכל התורה כולה ההלכה כרב... שליט"א. גם לא תמיד הלכה כשו"ע. ולא כרמב"ם. ולא כרבי עקיבא. אלא רק משה רבנו תמיד הלכה כמותו.
ש: האם מותר להשתמש בתוכנה יקרה שכבר נפרצה?
ת: לא. יש זכויות יוצרים. כנ"ל.
ש: האם במקרה כזה, אין זה כזוטו של ים?
ת: לא, אלא "לסטים שכמותך כבשוה", כפי שאמרה תינוקת לרבי יהושע בן חנניה (עירובין כג ב).
ש: ומה הדין מי שרוצה לצלם כמה דפים מספר לשימושו הפרטי או ללמד בכיתה?
ת: אין בעיה. גם אם כתוב בהתחלת הספר שכל הזכויות שמורות, אין בעיה. כך פסק המשנה הלכות (יב תיג), הרי הספר נדפס כדי שישתמשו בו. אז זה לא משנה אם הוא מצלם.
ת: זה נהנה וזה לא חסר?
ת: נכון. כך הוא במקרה שלנו. עיין בשולחן ערוך ברמ"א (שו"ע חו"מ שסג ו). ממילא הוא לא יקנה ספר שלם בגלל כמה דפים. אז זה נהנה וזה לא חסר. כך כתב הג"ר וולדנברג (שו"ת ציץ אליעזר יח פ).
ש: ובסיכום?
ת: להיות ישר וטוב.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: