ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: מקץ
פרשה נוכחית: ויגש
פרשה הבאה: ויחי
 


סידרת 'הַמְּלוּכָה וְהַמֶּמְשָׁלָה' - חלק א': חזרה מלכות לישראל!

נתן קוטלרבפרט בתקופה זו שישנם אלו המנסים להחליש ולצמצם את הריבונות הישראלית בארץ ישראל וישנם אלו שאינם מאמינים בערכה ובקדושתה של מדינת ישראל - ישנה חשיבות גדולה לברר את ערכה של מדינת ישראל לאור המקורות. הפעם נעסוק במשמעות של ריבונות ישראלית בארץ ישראל.
אם אין עצמאות - אין הלל!
שאלה: ברוב החגים אנו אומרים הלל: בסוכות, בחנוכה, בפסח ועוד, אך בפורים אין אנו אומרים הלל. מדוע?
תשובה: ישנן שלוש תשובות לשאלה זו: ראשית, אין אומרים הלל על נס שאירע בחו"ל (ואין להקשות מנס יציאת מצרים משום שכלל זה נאמר רק מכניסתם לארץ ישראל ואילך). שנית, רב נחמן אומר שקריאת המגילה עצמה היא ההלל.
אולם, התשובה השלישית מחייבת לימוד: "רבא אמר: בשלמא התם [=מובן הדבר לגבי נס יציאת מצרים] הללו עבדי ה' - ולא עבדי פרעה, אלא הכא [=אך כאן לגבי נס פורים] - הללו עבדי ה' ולא עבדי אחשורוש? אכתי [=עדיין] עבדי אחשורוש אנן [=אנו]" (מגילה יד, א)..
הדברים מופלאים. אמנם ביחס בין הניסים נס פורים גדול יותר כי הוא ממיתה לחיים ואילו נס יציאת מצרים הוא מעבדות לחירות. אך בנס פורים חסר אלמנט מהותי: ריבונות ישראלית. בתקופת מרדכי ואסתר, עם ישראל לא היו בני חורין, אלא עבדי אחשורוש, היינו נטולי עצמאות מדינית ואפילו נמנע מאיתנו מלבנות את בית המקדש. ולכן, נס זה עם כל עוצמתו, היה חסר ולא הצדיק אמירת הלל המבטאת את היותנו 'עבדי ה' ' ולא 'עבדי אחשורוש'.
כמו כן, ה'ערוך לנר' מלמדנו שרק אדם שהוא בן חורין יכול לומר הלל "הרי מי שהוא עבד לאחר, בו לא שייך הלל" (ערוך לנר סוכה לח, א).
בנוסף, רבי אהרן הכהן מלוניל כותב שלא אומרים הלל בפורים כי "באותו הזמן היו בגלות עדיין תחת יד אותו רשע ואין לומר הלל כי אם על גאולה שלמה כגון יציאת מצרים ונס חנוכה שחזרה להם המלכות". מעניין הדבר שעצם החזרת המלכות לישראל בנס חנוכה מוגדרת כגאולה שלמה המצדיקה לומר את ההלל וזאת על אף שמלכות החשמונאים היתה רחוקה מחיי תורה ומצוות (כפי שנראה בהמשך). מלימוד זה מתבארת החשיבות של ריבונות יהודית בארץ ישראל.
"בְּאֶרֶץ אֹיְבֵיהֶם"?!
בעומק התוכחה שבפרשת בחקותי נאמרה בשורה טובה: "וְאַף גַּם זֹאת בִּהְיוֹתָם בְּאֶרֶץ אֹיְבֵיהֶם לֹא מְאַסְתִּים וְלֹא גְעַלְתִּים לְכַלֹּתָם לְהָפֵר בְּרִיתִי אִתָּם כִּי אֲנִי ה' אֱלֹקֵיהֶם" (ויקרא כו, מד). חז"ל רואים בפסוק זה את תמצית ההיסטוריה של עם ישראל בכל הגלויות שיימצאו בהן. "ושמואל אמר: 'לֹא מְאַסְתִּים וְלֹא גְעַלְתִּים לְכַלֹּתָם' לא מאסתים - בימי יוונים, ולא געלתים - בימי אספסיינוס, לכלותם - בימי המן, להפר בריתי אתם - בימי רומיים, כי אני ה' אלקיהם - בימי גוג ומגוג" (מגילה יא, א). השאלה הזועקת היא, שבימי היוונים היה עם ישראל בארץ ישראל, ולכן כיצד ייתכן שחז"ל דורשים גם על תקופה זו את הפסוק שמדבר על הגלות וההימצאות במדינת אויב "בִּהְיוֹתָם בְּאֶרֶץ אֹיְבֵיהֶם"?!
המהרש"א שואל שאלה זו ומשיב: "יש לומר כיון דהיה [=שהיה] אז ממשלת יונים עליהם גם בארץ ישראל בארץ אויביהם מקרי". המהרש"א מלמדנו רעיון מפתיע: מאחר שהשלטון בארץ ישראל בתקופת היוונים היה שלטון זר, זה נחשב כאילו עם ישראל היו "בארץ אויביהם" שהרי ארץ ישראל ללא ריבונות ישראלית נקראת 'ארץ אויב'. ומכאן המשמעות הגדולה של ריבונות ישראלית בארץ ישראל.
מדוע אנו ממשיכים לחגוג את חנוכה?
שאלה: מלכי בית חשמונאי לא המשיכו את מורשת אבותיהם. יוחנן הורקנוס הראשון כבר קרא לעצמו בשם יווני 'הורקנוס'. בדור שלאחריו אריסטובולוס הראשון כינה את עצמו 'פילהלנוס' "אוהב היוונים". בדור שלאחריו אלכסנדר ינאי הוביל למלחמת אחים שבה נהרגו חמישים אלף יהודים. ובדור לאחר מכן, אריסטובולוס השני והורקנוס השני נלחמו והביאו את פומפיוס הרומאי שיכריע ביניהם. החשמונאים התייוונו בעצמם והביאו לחורבן. ולכן, לאור עובדות אלו מדוע אנו ממשיכים לחגוג את חנוכה? והרי בסופו של דבר ממלכת החשמונאים הובילה לחורבן! ובנוסף, כל הימים טובים שבמגילת תענית בטלו, כי היו מועדים של ממלכת החשמונאים שנחרבה (ראה: ר"ה יח, ב; שפת אמת שם). ולכאורה גם חנוכה היה צריך להתבטל יחד עמהם!
תשובה: מעמדו של חנוכה שונה משאר הימים טובים במגילת תענית: ראשית, כי הדלקת נרות חנוכה היא מצוה מדברי סופרים (שבת כג, א; רמב"ם הל' חנוכה ג, ג; וראה: שו"ת חת"ס יו"ד סי' רל"ג). שנית, כי הנס מפורסם והוחזק בכל ישראל (רש"י ר"ה יח, ב). יחד עם זאת, ישנה תשובה נוספת שניתן ללמוד אותה מדברי הרמב"ם בתחילת הלכות חנוכה: "בבית שני כשמלכו יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות, וצר להם לישראל מאד מפניהם ולחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם אלהי אבותינו והושיעם מידם והצילם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתים שנה עד החורבן השני". העובדה שחזרה מלכות ישראל והיינו חופשיים בארצנו במשך יותר ממאתיים שנה - זוהי סיבה לחגוג לדורות. אין לשער את הערך הגדול של מדינה יהודית, בכל מדרגה מוסרית ורוחנית שתהיה. חזרה מלכות לישראל!
לתגובות: natanorot@gmail.com

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: