ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: בא
פרשה נוכחית: בשלח
פרשה הבאה: יתרו
 


סידרת 'הַמְּלוּכָה וְהַמֶּמְשָׁלָה' - חלק י"ד: ההלכה מחייבת לכבד את ראש הממשלה

נתן קוטלר


בשבוע שעבר ראינו כי צבא יהודי יכול להילחם ולנצח רק כאשר הוא מנצח את אי-הוודאות, ומתמלא באמונה בצדקת הדרך מתוך תורה. הפעם נברר מהו מעמדו ההלכתי של ראש ממשלת ישראל.
יש להגן על כבוד ראש הממשלה
ביקורת עניינית היא כמובן לגיטימית והיא חלק בלתי נפרד מהדמוקרטיה, אך בימים אלו ראש ממשלת ישראל נתון במתקפה אישית על ידי התקשורת. לצערנו חלק מאנשי התקשורת רואים עצמם כרשות השופטת והמבצעת, ועל אף שלא הוכח דבר, הם מרשים לעצמם ליצור אווירה ציבורית כאילו ראש הממשלה אשם. מעשים אלו אסורים מוסרית והלכתית. הסברא האנושית של 'חזקת החפות' מחייבת להתייחס לכל אדם כחף מפשע כל עוד לא הוכח אחרת.
ולנו אסור לשתוק כשלנגד עינינו מתרחש עוול של פגיעה בכבוד האדם, וקל וחומר כשמדובר בכבודו של ראש ממשלת ישראל. התורה מחייבת אותנו לכבד את המלכות בישראל.
יש חובה הלכתית לכבד את מלך ישראל, כדברי הרמב"ם "כבוד גדול נוהגין במלך ומשימין לו אימה ויראה בלב כל אדם שנאמר 'שום תשים' שתהא אימתו עליך" (הל' מלכים ב, א). הגמרא בזבחים דנה בשאלה מניין לומדים ש"לעולם תהא אימת מלכות עליך"? "רבי יוחנן אמר, מהכא [=מכאן]: 'ויד ה' היתה אל אליהו וישנס מתניו וירץ לפני אחאב' (מלכים א' יח)" (קב, א; ובמהרש"א). ה'חתם סופר' כותב שמי שאינו מכבד את המלך "הוא אצלנו כמי שלא הניח תפילין" (חו"מ סי' ק"צ).
ראש הממשלה אינו מלך, אז מהו אפוא מעמדו ההלכתי?
מה הדין כיום כאשר אין מלך?
הר"ן כותב בדרשותיו (דרוש י"א) שיש בעם ישראל שתי סמכויות: "כוח השופט" שנתון בידי הסנהדרין לשפוט משפטי התורה, ו-"כוח המלך" שנועד להשלים את תיקון הסדר המדיני.
וכותב הר"ן: "אבל כאשר לא יהיה מלך בישראל, השופט יכלול שני הכוחות, כוח השופט וכוח המלך". והוא מביא דוגמא לכך: עם ישראל אמרו ליהושע "כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יַמְרֶה אֶת פִּיךָ...יוּמָת רַק חֲזַק וֶאֱמָץ" (יהושע א, יח), וזהו פלא והרי סמכות זו היא רק בידי מלך ולא בידי שופט! הר"ן מסיק מכאן "הנה שנתנו בכאן ליהושע כוח מלכות אף על פי שלא היה מלך" (הר"ן שם). הר"ן מוכיח את דבריו ממשה ויהושע שעל אף שלא היו מלכים במובן הרשמי, מכל מקום היו מוגדרים כממלאי המקום של המלך, ולכן הייתה להם סמכות משפטי המלוכה. ומכאן, שהעם מחליט אילו סמכויות להעניק לממלא מקום המלך (עמוד הימיני עמ' פו).
ולתקופתנו צריך בירור. אף שמדברי הר"ן כשאין מלך השופט מוגדר כמלך (לעניין הסמכויות), ייתכן שהר"ן דיבר דווקא על שופט שהתמנה כמו משה ויהושע - משה רבינו שהתמנה ע"פ הגבורה, ויהושע שהתמנה ע"פ משה (שהיה נביא) ובית דינו (ראה: רמב"ם הל' מלכים א', ג').
אז מה הדין כאשר אין נביא וסנהדרין, האם הם מעכבים את מינוי ממלא מקום למלך בימינו?
לאמתו של דבר, דיני המלכות קיימים בכל דור (מאירי סנהדרין נב, ב). אמנם חובה למנות מלך ע"פ הנביא, אך אם אין נביא מותר למנות מלך (משפט כהן קמ"ד, ט"ו) וכמו כן, החובה במינוי המלך לפי הסנהדרין אינה מעכבת את מינויו (עמוד הימיני עמ' ס"ד), ולכן ניתן למנות ממלא מקום מלך בזמן הזה.
אם כן, מי ממנה את ממלא מקום המלך אם אין נביא וסנהדרין?
סמכות העם במינוי מלך
הרמב"ם כותב: "כל המורד במלך ישראל יש למלך רשות להרגו" (הל' מלכים ג, ח). אך מהי ההגדרה למלך שהממרה את פיו נקרא מורד במלכות? הרדב"ז כותב "והאי מלך היינו שהומלך על פי נביא או שהסכימו עליו כל ישראל אבל אם קם איש אחד ומלך על ישראל בחזקה אין ישראל חייבין לשמוע אליו והממרה את פיו לא נקרא מורד במלכות". מוכח מדבריו שיש בסמכות העם למנות מלך גם כאשר אין נביא וסנהדרין.
הרב קוק כתב יסוד זה שיש לעם סמכות למנות מלך "וחוץ מזה נראים הדברים, שבזמן שאין מלך, כיון שמשפטי המלוכה הם ג"כ מה שנוגע למצב הכללי של האומה, חוזרים אלה הזכויות של המשפטים ליד האומה בכללה. וביחוד נראה שגם כל שופט שקם בישראל דין מלך יש לו, לענין כמה משפטי המלוכה, וביחוד למה שנוגע להנהגת הכלל" (משפט כהן שם).
האדמו"ר מסוכוצ'וב (שו"ת אבני נזר יו"ד שי"ב, י"ב) מתייחס גם הוא לנושא סמכות העם במינוי מלך: הוא מציין שבספר שמואל מסופר שדוד נמשח למלך שלוש פעמים, ושואל מדוע לא היה די במשיחתו של דוד למלך ע"י שמואל ובית דינו? והוא משיב שכל זמן שכל ישראל לא קיבלו מנהיג עליהם כמלך, אע"פ שנביא וסנהדרין משחוהו, אין לו דין מלך עד שיתמנה ברצון העם. מכאן רואים אנו את כוח העם במינוי המלך.
דיני המלכות קיימים בכל דור ובכוחו של העם למנות מנהיג שימלא את מקום המלך. לכן, כאשר ראש ממשלה נבחר בבחירות דמוקרטיות, הרי שהבחירה בו משקפת את רצון העם ומקנה לו את כל הסמכויות וכבוד המלכות הנובעים ממעמד זה, ולכן ההלכה מחייבת לכבד את ראש הממשלה.
לתגובות: natanorot@gmail.com

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: