ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: בהר
פרשה נוכחית: בחוקותי
פרשה הבאה: במדבר
 


ישראל ותורה

הרב דוד לנדאו

מדרש איכה פותח בדברי רבי אבא בר כהנא , וגם הפיסקה השנייה היא בשמו: "מי האיש החכם ויבן את זאת ואשר דבר פי ד' אליו ויגִּדה, על מה אבדה הארץ" . זאת אותה שאלה שמופיעה בגמרא נדרים ובבא מציעא: "על מה אבדה הארץ?". רבי אבא בר כהנא מלמדנו: "תני רבי שמעון בר יוחאי" - תלמידו של רבי עקיבא, נושא כליו של בר כוכבא - "אם ראית עיירות נתלשות ממקומן בארץ ישראל דע שלא החזיקו בשכר סופרים ובשכר מַשְׁנים, שנאמר: 'על מה אבדה הארץ? ויאמר ד': על עזבם את תורתי'". סופרים ומשנים הן שתי מדרגות של תורה שבעל פה. "וחיי עולם נטע בתוכנו - זו תורה שבעל פה" .
"שמואל תני לה בשם רבי שמואל בר אמי: אימתי המלכות גוזרת גזירה וגזירתה מצלחת? שעה שישראל משליכים דברי תורה לארץ". כשזוכרים מה זה ישראל, מה זה כבודם של ישראל, אז מצליחים. ואם חס וחלילה הוא להיפך מזה, משליכים דברי תורה לארץ, אין מסירות נפש לתורה ואין מרבים פעלים לתורה - אז המלכות גוזרת ומצלחת.
התיקון העיקרי היסודי של הדור, צריך לבוא מתוך הישיבה, מתוך האהבה הגדולה המקיפה את הכל, מתוך פתיחת רבי אבא בר כהנא שהוא כהן - המשך של "אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וציונו לברך את עמו ישראל באהבה", ובהמשך כאן בצפצוף קולם של תינוקות של בית רבן, של חזרה אל סדר החינוך הבריא והנורמלי בארץ תורת חיינו, ושחרור עול הגויים מעל צווארנו, מדרגה לדרגה, מתוך המהלך של שלילת עלבונה של תורה, ורוממות ערכה של תורה. זוהי שליחותנו מאז ועד הנה שזכינו שהגויים לא ישלטו עלינו כאן. תורה שבכתב מתגלה בתורה שבעל פה, ותורה שבעל פה מתגלה בתורה שבכתב והכל אחד. מתוך ששכינה שרויה בתוכֵנו, מתוך אמונה שלמה, נזכה ליותר ויותר כבודה של תורה, רוממות של תורה, ונזכה שכל הדברים הנראים כחילול השם יהפכו לקידוש השם, - "ונקדשתי בתוך בני ישראל" , קידוש השם הגדול שבקדושת שמו הגדול הנקרא עלינו ועל עירך ועל עמך .

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: