ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: פנחס
פרשה נוכחית: מטות
פרשה הבאה: מסעי
 


סידרת ה'קודש שבחופש' - חלק י"א: שידוכים ובחירה חופשית

נתן קוטלר


בשבוע שעבר ראינו שהקב"ה מאמין בנו תמיד, גם כאשר אנו נופלים, ולעולם לא מאוחר מדי להתרומם. הפעם נברר כיצד יש לאדם בחירה חופשית לבחור עם מי להתחתן שהרי בת קול כבר הכריזה לפני שנולד "בת פלוני לפלוני"?
הקדמה והבהרה
נקדים ונבהיר שענייני השידוכים הם מסוד ה' ליראיו ורב הנסתר על הגלוי. יש בעניין סוד גדול מסודות התורה, אך אין לנו עסק בנסתרות. ולכן, במאמר זה נברר מקצת מהנושא רק לפי הנגלה ולפי הפשט כפי שלמדנו מדברי חז"ל, ראשונים ואחרונים.
'בת קול' והבחירה
חז"ל אומרים "ארבעים יום קודם יצירת הולד, בת קול יוצאת ואומרת: בת פלוני לפלוני" (סוטה ב, א ועוד). אך חז"ל גם מלמדים אותנו כלל גדול ש"הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים" (נדה טז, א). ולכן, אם יש לאדם בחירה חופשית ביראת שמים, כיצד ייתכן שנקבע מראש עם מי יתחתן? והרי אין לך מי שמשפיע על יראת השמים של האדם, יותר מאשר בת הזוג (ב"ר יז, ז)!
המפגש בידי שמים, ההחלטה בידי אדם
כמובן, יש לאדם בחירה חופשית לגבי עצם הנישואין, שהרי יש מצוה להתחתן (ראה: טור אבהע"ז הל' פריה ורביה א'), ובקיום מצוה יש תמיד בחירה חופשית שהרי "וה' לא יגזור בעשיית מצוה!" (שמונה פרקים לרמב"ם ח אך ראה: הגהות יעב"ץ). אולם, מה לגבי השאלה עם מי להתחתן? האם גם בכך יש לאדם בחירה חופשית?
התשובה היא שהקב"ה יושב ומזווג זיווגים (ב"ר סח, ד), דואג בדרכים מופלאות ונסתרות שבני הזוג יפגשו זה את זו. אולם, ההחלטה האם להינשא זה לזו - נתונה בידיהם ובבחירתם החופשית. יחד עם זאת, בסופו של דבר יש גם בהחלטה להינשא סייעתא דשמיא מופלאה. ומובן שמעשיו של האדם ותפילתו מסייעים בעניין זה ובכלל.
האתגר: אנו לא שומעים בת-קול
חז"ל מלמדים אותנו שישנו אתגר גדול בזיהוי הזיווג "וקשין לזווגן כקריעת ים סוף" (סוטה ב, א). השאלה היא, מה בין זיווגו של אדם לבין קריעת ים סוף?
הרבי מרוז'ין מלמדנו שכאשר ברא הקב"ה את הים הוא הראה לו את נשמות עם ישראל ואמר לו שכאשר יראה אותם באים לפניו, יבקע להם את הדרך "אמר ר' יוחנן תנאין התנה הקדוש ברוך הוא עם הים שיהא נקרע לפני ישראל" (ב"ר ה, ה). אך כאשר ראה הים את עם ישראל לא זיהה אותם, כיוון שעבדו עבודה זרה "היו מלאכי שרת מתמיהין לומר בני אדם שעבדו עבודה זרה יעברו ביבשה בתוך הים? אף הים נתמלא עליהן חמה ובקש לאבדן" (מכילתא דרשב"י יד, כט). ולכן היתה קריעת ים סוף קשה כביכול לפני הקב"ה.
אפשר אולי להוסיף על דבריו של הרבי מרוזי'ן, שנשמת האיש והאשה היא נשמה אחת, וכאשר היא יורדת לעולם, היא מתחלקת לשניים - לאיש ולאישה. אך כאשר הקב"ה מפגיש ביניהם, לא תמיד יכירו זה בזו כנשמה אחת. ולכן, צריך סייעתא דשמיא מיוחדת, שבני הזוג יזהו זה את זו.
וכיצד באמת בני הזוג יזהו זה את זו?
האשה קרובה לרצונו של הקב"ה
רבי שמעון בן צמח דוראן (הרשב"ץ) שחי במיורקה ובאלג'יר לפני כ-600 שנה לימדנו, שכאשר האשה חפצה להינשא לפלוני, זה עשוי להיות סימן שיש כאן מהלך אלוקי. הרשב"ץ מתייחס לשאלה שפתחנו בה - אם לאדם בחירה חופשית, איך קובעת בת קול עם מי יתחתן? ומסביר, שבאמת בעניין הזיווג לא מספיקה בחירתו של האיש שהרי צריך גם את בחירתה של האישה, ואם אמנם האשה רוצה אותו, ייתכן שיש כאן גזרה אלוקית: "שאפילו יבחר הוא באשה פלונית היא לא תבחר בו יצא לנו מזה שהבחירה במצות הזווג היא בידו אבל אין הבחירה בידו בתו של פלונית אם לא תסייעהו הגזרה האלהית בשישים בלב אביה או בלבה לחפוץ בו כמו שהוא חפץ בה" (שו"ת התשב"ץ ח"ב סי' א).
מצינו מספר ראיות לכך:
ראשית, רבי ראובן בן אצטרובילי אומר שניתן ללמוד מן התורה את הרעיון שמה' אשה לאיש: "מן התורה - דכתיב 'וַיַּעַן לָבָן וּבְתוּאֵל וַיֹּאמְרוּ מֵה' יָצָא הַדָּבָר" (מועד קטן יח, ב). מה היה הסימן לכך שהשידוך מן השמים? שרבקה רצתה להינשא ליצחק. רצונה של האשה קרוב לרצונו של הקב"ה "שעשני כרצונו", ולכן כאשר היא בוחרת באיש, הוא כנראה מיועד לה משמים.
שנית, חז"ל מלמדים אותנו שכאשר איש מקדש אשה הוא אוסר אותה על כל העולם כהקדש (קידושין ב, ב). והשאלה היא איך האיש יכול לאסור אותה על כל העולם והרי אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו (רמב"ם הל' תמורה א, ג)!
התשובה היא שההקדש יכול לחול רק כאשר האשה מקבלת את קניין הכסף שהאיש נותן, והאשה נותנת הסכמתה להינשא לו. בו ברגע מתברר שהם אדם אחד משורש נשמה אחת "זָכָר וּנְקֵבָה בְּרָאָם וַיְבָרֶךְ אֹתָם וַיִּקְרָא אֶת שְׁמָם אָדָם בְּיוֹם הִבָּרְאָם" (בראשית ה, ב). ולכן, אם מתברר שהאיש והאשה הם באמת אדם אחד, הרי שההקדש של האיש יכול לחול כיוון שלא הקדיש דבר שאינו שלו, אלא הם יישות אחת. יוצא אפוא שבהסכמת האישה מתברר למפרע שהם נועדו זה לזה.
לתגובות: natanorot@gmail.com

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: