ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: בהר
פרשה נוכחית: בחוקותי
פרשה הבאה: במדבר
 


נאמנות לדבר ד'

הרב דב ביגון

"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ד' אלקיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק" (דברים טז יח). רש"י מפרש, "ושפטו את העם משפט צדק - מינה דיינים מומחים וצדיקים לשפוט צדק". אין זה מספיק שהשופט יהיה מומחה אלא צריך להיות צדיק, דהיינו אדם ירא שמים ההולך בדרכי ד' יתברך ובתורתו, והדבר נוגע למציאותנו ואחיזתנו בארץ חיינו ככתוב "צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר ד' אלוקיך נותן לך" (טז כ) כפירוש רש"י, "כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים, להחיות את ישראל ולהושיבן על אדמתן".
לא רק מערכת משפטית כשרה נצרכת להנהגת האומה כראוי בארץ, אלא גם ההנהגה המדינית צריכה להתנהל על פי תורתנו הקדושה ועל פי מלך ירא שמים ככתוב, "והיה כשבתו על כסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלויים והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו, למען ילמד ליראה את ד' אלקיו לשמור את כל דברי התורה הזאת, ואת החוקים האלה לעשותם" (יז יח-יט) כפירוש רש"י - "אם עשה כן כדאי הוא שתתקיים מלכותו".
נכון לעכשיו אשרינו מה טוב חלקו של דורנו שזכינו להקים מדינה בארץ חיינו. אבל עדיין יש הרבה מה לתקן במדינתנו האהובה. וביניהם שתי מערכות בעלות ההשפעה היותר גדולה על המצב הרוחני והמוסרי באומה: מערכת החינוך ומערכת המשפט. מערכת החינוך, שעליה מוטל להעמיד דור ישרים, לחנך להיות אנשים ישרים, טובים, מסורים ואחראים, הנאמנים לעמם ולארצם, ולקרב את כל ילדי ישראל למסורת היהודית באהבה ובאמונה. ועל ידי כך לחולל שינוי רוחני ומוסרי בחברה ובאומה. והמערכת המשפטית צריכה להתנהל ברוח תורתנו הקדושה ועל פיה, דבר שיגרום לכך שהאומה תבטח בה ויתקיים בנו "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה" (ישעיה א כז).
הרב קוק זצ"ל צפה את המשבר הרוחני והמוסרי שיפקוד את דורנו, ויחד עם זאת צפה את השינוי והמהפכה שתתחולל באומה על ידי שיבה ליהדות כפי שכתב: "האומה שלנו תיבנה ותתכונן, תשוב לאיתנה למכונות חייה כולם על ידי מה שהאמוניות שלה, היראיות שלה, דהיינו התוכן האצילי המקודש האלקי שלה, יתפשט, יתגבר, ישתכלל ויתאמץ. כל בוני האומה יבואו לעומק האמת של נקודה זו. ואז בקול מלא גבורה ועוז יכריזו על עצמם ועל עמם בקול גדול: לכו ונשובה אל ד' ... ועם נברא יקום, עם גדול עצום ורב, אור אלקים עליו... כלביא יקום וכארי יתנשא" (אורות התשובה פרק טו יא). ובדורנו אנו רואים בחוש את התחלת השינוי המקווה, של שיבה ליהדות בכל רובדי החברה הישראלית, ומתוך כך נזכה שגם המערכת המדינית תנהג על פי המסורת והיהדות כהכנה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו.
בציפייה לישועה השלמה

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: