ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


סידרת ה'קודש שבחופש' - חלק י"ד: להכיר את מקומנו הרוחני

נתן קוטלר


בשבוע שעבר ראינו שהגנטיקה, תכונות האופי והיצרים שלנו הם אכן גורמים משפיעים, אך הם אינם קובעים. מה שבאמת קובע זה הבחירה שלנו. אפילו בשבריר שניה ניתן להרים את המבט ולבחור בטוב. הפעם נברר האם יש גבול למדרגה הרוחנית שאליה יכול האדם להגיע?
שאלה: האם אדם יכול בבחירתו החופשית להיות צדיק כמו משה רבינו?
לכאורה, התשובה חיובית שהרי כבר כתב הרמב"ם בהלכות תשובה: "אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טפשי אומה"ע ורוב גולמי בני ישראל, שהקב"ה גוזר על האדם מתחילת ברייתו להיות צדיק או רשע, אין הדבר כן אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו או רשע כירבעם וכו'" (ה, ב).
ויש לשאול: כיצד ייתכן שהרמב"ם כותב שהאדם יכול להיות צדיק כמשה רבינו, והרי התורה העידה שאדם אינו יכול להגיע למדרגתו "וְלֹא קָם נָבִיא עוֹד בְּיִשְׂרָאֵל כְּמֹשֶׁה" (דברים לד, י). וכן הרמב"ם עצמו מתאר את מדרגת צדקותו הייחודית של משה רבינו: "והוא [משה] בחיר ה' מכל המין האנושי, אשר השיג ממנו יתעלה יותר ממה שהשיג וישיג כל אדם שנמצא ושימצא וכו'" (פירוש לפרק חלק). ולכן, איך ניתן לומר שאדם יכול להיות צדיק כמשה רבינו?!

תשובה ראשונה: דמיון למדרגתו של משה רבינו.
בגמרא בסוכה נאמר "תנו רבנן: שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן, שלשים מהם ראויים שתשרה עליהם שכינה כמשה רבינו וכו'" (כח, א). והרי אי אפשר להגיע למדרגתו הרוחנית של משה רבינו כפי שהעידה התורה!
הרמב"ם מתייחס לדברי חז"ל אלו: "'ראויים שתשרה עליהם שכינה כמשה רבנו' (סוכה שם) ואל יתעלם ממך עניין הדמיון, לפי שהם דימו אותם אליו, לא שישוום עמו, חלילה לא-ל" (שמונה פרקים סוף ז). הרמב"ם כותב על תלמידיו של הלל שאמנם ישנו דמיון מסוים בינם לבין משה רבינו בדבר זה (השראת שכינה), אך כמובן לא הגיעו למדרגתו ממש. אם כן, ניתן לומר שכאשר הרמב"ם כותב בהלכות תשובה שאדם יכול להיות צדיק כמשה רבינו, ודאי אין כוונתו שהוא יכול להגיע ממש למדרגתו של משה רבינו, אלא שיכול להגיע רק למדרגה הדומה לצדיקותו של משה רבינו.

תשובה שניה: להיות עבד ה'
הרב אלחנן וסרמן זצ"ל הי"ד כותב שוודאי איש לא יוכל להגיע למדרגתו של משה רבינו בנבואתו ואף לא בצדקותו. אולם, ישנה מידה אחת שכל אדם נדרש להידמות בה למשה רבינו והיא - עבד ה'. משה רבינו נקרא עבד ה' כפי שנאמר "וַיְהִי אַחֲרֵי מוֹת מֹשֶׁה עֶבֶד ה' וכו'" (יהושע א, א). מהי מידת עבד ה'? הרד"ק מסביר "מי ששם כל כחו וכוונתו וכל השגחותיו בשם יתברך ואף בהתעסקו בעניני העולם מתכוין לעבודת האל יתברך הוא יקרא עבד ה' וכו'". כשם שמשה רבינו השתמש בכל כוחותיו לעבוד את ה', כך עלינו להשתמש בכל כוחותינו לעבוד את ה'. אין ספק שלא נוכל להיות כמו משה רבינו, שהרי לא ניתנו לנו כוחו ובינתו של משה רבינו, ובאמת אין תפקידנו להיות משה רבינו, אלא תפקידנו הוא להיות עצמנו. עלינו למדוד את עצמנו רק ביחס לעצמנו ולא ביחס לאחרים. הרב וסרמן מסביר בדרך זו את דברי הרמב"ם: "וזו היא כוונת הרמב"ם שכל אדם יכול להיות צדיק כמשה רבינו, היינו שכל אדם לפי ערכו ולפי כחותיו יכול להיות עבד ה', כמו משה רבינו לפי כחותיו" (קובץ מאמרים מ"ח).

להכיר את מקומנו הרוחני
חז"ל מלמדים אותנו שאחד ממ"ח דברים שהתורה נקנית בהם הוא במי שמכיר את מקומו, כלומר שאינו נכנס לפנים ממחיצתו (הון עשיר אבות ו, ו). לכל אדם יש תפקיד ייחודי בעולם שאין אדם אחר זולתו יכול לעשותו. לכל אדם יש מדרגה רוחנית שאליה צריך להגיע. מובן שיש ללמוד מכל אדם, וכל שכן מצדיקים, אך אין לנסות לחקות את דרכם של אחרים אם היא אינה מתאימה למדרגתנו הרוחנית.
כך לימדנו החת"ם סופר בשם רבו בעל ההפלאה. השאלה היא מדוע הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידן (ברכות לה, ב)? והתשובה היא "שעשו כרשב"י ולא רשב"י ממש דודאי מי שכוונתו לשם ה' הבוחן מחשבותיו ויודע עשתונותיו בודאי יעלה בידו אלא הם עשו כרשב"י נדמו לו ולא בעצם תוכניותם ע"כ לא עלתה בידם" (חת"ס סוכה לו, א). האדם אינו נדרש להידמות לאחרים ולהגיע לפסגת שלמותם, אלא נדרש לממש את מלוא הפוטנציאל של עצמו ולהגיע לפסגת שלמותו העצמית. וכך כותב הרב קוק "כל אדם יש לו המסלול שלו שעל ידו הוא בא לאשרו, לתכלית הויתו, שבו הוא מתדבק ליוצרו, ולא יוכל לבא למגמת חפצו במסלול אחר, אף על פי שהוא מסלול ישר בעד אחרים. על כן צריך כל אחד להיות מוקיר מאד את מסלולו המיוחד" ('יש לך כנפי רוח' אות ל ו-לב).
מסופר שבאחרית ימיו של רבי זושא מאניפולי, אמר לתלמידיו "אם ישאלו אותי למה לא הייתי משה - אדע מה להשיב. אבל אם ישאלו אותי למה לא הייתי זושא - יסתתמו טענותי".
לתגובות: [email protected]

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: