ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: צו
פרשה הבאה: שמיני
 


טהרה

הרב יורם אליהו

לע"נ מו"ר הרב עוזי קלכהיים זצ"ל
"ויאמר ה' אל משה אמר אל הכהנים בני אהרן.. ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו". לכהן יש מעמד ותפקיד חשוב בעם ישראל ולכן הוא נצטווה לשמור על דיני טומאה וטהרה באופן מיוחד. אבל לא רק הכהן נצטווה על הטהרה אלא זו מידה לכל אדם מישראל.
מושג הטהרה אינו נחשב רק הפך הטומאה .יש מדרגות רבות בטהרה והאדם מצווה לעלות ולהתקדם במידה זו. בין המידות שהמשנה באבות (פרק ו, מ"ו) מציינת שהתורה נקנית בהן נאמר, "באימה ביראה, בענווה, בשמחה". רבנו הרצי"ה מביא שיש נוסחאות שכתוב בהן: בטהרה. והסביר הרצי"ה "יסוד טהרתו של הלומד הוא במקור הטהרה, האישיות הזו שיש בה המעלות של אימה, ענווה ושמחה, באה לידי שיא השכלול הנשמתי שלה בטהרה" (קניין תורה).
המסילת ישרים מסביר שטהרה "היא תיקון הלב והמחשבות" כמו שדוד המלך מבקש 'לב טהור ברא לי אלוקים' ועניינה שלא יניח האדם מקום ליצר במעשיו, אלא יהיו כל מעשיו על צד החכמה והיראה ולא על צד החטא והתאווה וזה אפילו במעשים הגופניים והחומריים", שאפילו שהאדם כבר נוהג בפרישות ונהנה מהעולם רק ממה שהוא מוכרח, עדיין הוא צריך לטהר לבבו ומחשבתו שגם במעט הזה לא יכוון להנאתו "אלא תהיה כוונתו אל הטוב היוצא מהמעשה ההוא על צד החכמה והעבודה... ועל זה נאמר בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך". הפלא יועץ כותב "שטהרה מביאה לאדם כל דבר שבקדושה" והוא מסביר זאת, שידוע שרצון הנפש הישראלית ליראה ולאהבה את ה', לדבוק בו ולעבדו עבודה שלמה, אבל יש מסכים שונים שמעכבים את האדם לזכות לזה, טומאת ארץ העמים, וטומאת הגוף והנפש ומאחר שטהרת הגוף גורמת לטהרת הנפש צריך להיזהר מאוד גם בטהרת הגוף וממנה יזכה לעוד מעלות טובות וטהרה זו כוללת ניקיון הגוף, טהרה במקווה טהרת הלבוש וניקיונו, ואף נטילת ידיים קודם כל לימוד ותפילה. וממילא, הוא אומר, מצוה גוררת מצוה "כי הבא לטהר בטהרת גופו ומלבושיו, מסיעין אותו מן השמים להבין ולהשכיל בתורה... וליראה ולאהבה את ה' הנכבד והנורא יראת ה' טהורה".
פתגם חודש תשרי לרב קוק זצ"ל הוא "נשמת היחיד מטהרת במקור ישראל ונשמת האומה כולה - במקוה ישראל ה' צור עולמים". פתגם זה התבאר בספר הנפלא 'באר מגד ירחים' של מו"ר הרב עוזי קלכהיים זצ"ל (שהשבוע בט' אייר ימלאו 25 שנים לפטירתו). מסביר הרב עוזי, כי טהרת היחיד באה לו ע"י שהוא נכנס כולו למקווה מים בלי שום חציצה, והוא מבטא בכך התבטלות מוחלטת, הוא כאילו מתבטל ואיננו כי במים אי אפשר להתקיים. מימד נוסף בטהרה הרוחנית של הפרט הוא חיבורו אל נשמת האומה, וזהו אידאל גדול שלא מתמלא ומסתיים, הוא נמשך בתמידות מן העולם ועד העולם. נשמת האומה מיטהרת בקשר שלה אל צור העולמים כמו שאומר ר"ע: "אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם? אביכם שבשמים... מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל". ולא לחינם נאמר אביכם, אלא זה בא לבטא קשר טבעי וזיקה של תולדה, ובזה גנוז סוד גדולתם של ישראל, בקשר השייכות המיוחדת שלהם לאביהם, ובזה נעוץ שורש כפרתם בכך שהם דבקים באביהם שבשמים. מסיים הרב עוזי ואומר שקשורות הן יחד טהרות אלו "היחיד מתעלה בתדירות על-ידי הקשר אל "מקור ישראל", ו"כלל ישראל מיטהר מתוך דבקותו בצור מחצבתו ב'מקווה ישראל צור עולמים'."מאמרים נוספים מעלון פרשת אמור תשע"ט:
שו"ת מלחמה - הרב שלמה אבינר
"קדושה וענווה" - הרב אלישע וישליצקי
להיות עצמאי - הרב חגי לונדין
מודעת זאת בכל הארץ - הרב דורון כץ
קדושת אדם, זמן ומקום - הרב דוד לנדאו

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: