ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


מדוע רצה יצחק לברך את עשו?

הרב יורם אליהו

שאלה מרכזית בפרשה היא, מדוע רצה יצחק לברך את עשו, וכי באמת לא ידע מיהו עשו, האם היה לו קשה כל-כך לראות את ההבדל בין יעקב האיש התם יושב האוהלים, לבין עשו שהיה איש יודע ציד? תירוצים רבים נאמרו לשאלה זו, וגם הרב קוק זצ"ל ביאר סוגיה זו בדרוש העשרים ותשענ בספרו 'מדבר שור'.
הרב מזכיר את היסוד של הכוזרי (מאמר א' צה), שהסגולה האלוקית הופיעה בעולם באדם הראשון והתגלתה באותם האישים בעשרת הדורות שמאדם ועד נוח, המשיכה להופיע בעשרה דורות מנוח ועד אברהם, וממנו ליצחק וליעקב, כאשר בדרך היא מסתתרת באנשים לא ראויים, ועל זה דרשו חז"ל 'מי ייתן טהור מטמא, אברהם מתרח וכו'. יעקב וזרעו נבחרו כולם ובהם התגלתה הסגולה, "בחירה גמורה שאין אחריה העלם כללי כלל".
יצחק יודע שעשו הוא הבכור ובדרך כלל יש להעדיף את הבכור, כי כנראה דרכו מופיעה הסגולה, וכיוון שאינו יודע שהסגולה כבר תתברר ותתגלה סופית אצל יעקב, הוא מעדיף לבחור את עשו הבכור. הוא יודע שברכתו צריכה להשפיע על העם העומד לצאת מבניו והם צריכים להיות אור לגויים ולתקן ולהאיר את חפץ ה' בעולם. למטרה זו של תיקון העולם יש שתי דרכים אפשריות. א. דרך של טוב ונחת בדברים טובים וניחומים כמו שיהיה לעתיד לבוא ש"לא ישא גוי אל גוי חרב" ועמים רבים ילוו אל ה' וילכו לדרוש תורת חסד ואמת ממקור ישראל, או ב. יתכן שבדרך לתיקון העולם יהיה צריך לכלות את הרעים ע"י חרב מלחמה שלא יתקוממו נגד רצון ה', ובאמת יש צורך בכוח הזה לכלות במלחמות העתיד את שבעת העמים ואת עמלק.
יצחק רואה את יעקב 'איש תם יושב אוהלים', דבק תמיד במידת האמת והחסד, ומבין שאין לו התכונה הזאת לחגור חרב ולהשתמש במידת האכזריות שנדרשת לעיתים כשצריך, לכן הוא מבין שהסגולה אינה יכולה לצאת ממנו, אף שברור לו שהוא טוב וצדיק, כי גם קודם במשך הדורות היו צדיקים כאלה, כמו שם ועבר, שהסגולה הכללית לא התגלתה בהם. "וכיון שראה שזה הכח של ההתגברות והניצחון חסר ליעקב לגמרי, וגם הבכור שהוא אות על חפץ ה' בסגולה העתידה לצאת ממנו הוא עשו, ע"כ הייתה אהבתו דבקה אל עשו מצד שצפה שממנו תצא הסגולה של תקנת העולם כולו, שבוודאי יהיה רצון ה' שישתמש לזה גם כח ההתגברות והחרב".
כלומר, ברור שיצחק יודע מי מבניו הצדיק ומי הרשע, אלא שברכתו היא ברכה עתידית לעם הגדול שעתיד לצאת ממנו, ומכיוון שלתיקון העולם יצטרכו כוחות של לחימה לבער את הרע, וליעקב אין תכונה זו, הוא בוחר לברך את עשו בציפייה שבעתיד יוולד ממנו בן צדיק כמו שנולד אברהם מתרח, בבן הזה תופיע הסגולה הכללית והוא יתקן עולם, הן מתוך צדקתו וקריאתו בשם ה', וגם תהיה לו היכולת להילחם ברעים, בשבעת העמים ובעמלק כאשר הוא יידרש לכך.
"והנה רצון ה' היה שבאמת יהיה יעקב גמר הבירור ויהיה כולו זרע אמת, והמידות הרעות לא יהיו בו כלל... כי הן לעצמן מום בנפש...". אך הרי כמו שביארנו צריך להשתמש לפעמים במידות הרעות ומניין תהיה ליעקב את היכולת הזו? מבאר הרב שה' רצה שהם לא יהיו מידות טבעיות בנפשו אלא שהוא ירכוש אותם ככוח שהוא חיצוני לו, וזה נקנה ליעקב בשני אופנים א. ע"י ההתחברות השכונית כאחים תאומים, בזה שיעקב היה בבטן אמו עם עשו, הוא רכש קצת מתכונותיו של עשו. ב. כִּיוון ה' בעצה עליונה שכאשר יצחק יברך את יעקב הוא יחשוב שהוא מברך את עשו "על-כן יברכהו בברכות הנאותות לפי טבעו של עשו, דהיינו המלוכה והממשלה בעמים רבים... ובזה הכין את האפשרות ביעקב להשתמש במידה זו אע"פ שאינה כלל טבעית לו...". בזה שיצחק מברך את יעקב וחושב שהוא מברך את עשו, הוא מקנה לו את המידות העשוויות להשתמש בהן בעת הצורך במלחמות ה'.
הרב מוסיף שמן הסתם יצחק היה אומר ליעקב, שצריך לקנות גם מידות רעות לצורך עבודת ה', ותחילת ההכנה של יעקב לכך הייתה קניית הבכורה, ולכן כאשר הוא בא ליצחק והוא שואל אותו 'מי אתה' אמר 'אנוכי עשו בכורך', "שעצמותו ומהותו של עשו, מה שמטעם זה אתה בוחר בו, כבר קניתי אנוכי גם-כן ובדרך יותר מעולה, והרי אלה דברי אמת אין בהם שקר כלל למבין". הרב פוסק לנו את הסוגיה הזו בביאורו הנפלא ואומר, שאין כאן שום שקר או רמאות (כפי שרבים נוהגים לדבר ולכתוב בפרשה זו) ודבריו דברי אמת הם. הדבר מוכח באופן ברור שכאשר יצחק מגלה שיעקב קנה את הבכורה, והוא רואה שיש לו גם התכונות הנדרשות למלחמות ה' העתידיות הוא שמח בגילוי הזה, מבין שליעקב ראויה הברכה ומכריע, "גם ברוך יהיה".

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן:

(133)