ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ואתחנן
פרשה נוכחית: עקב
פרשה הבאה: ראה
 


התורה - הוראה לאנושות כולה

הרב יורם אליהו

בין המסעות שעוברים בני ישראל היה מסע מרכזי להר-סיני לקבלת התורה. חז"ל במסכת שבת שואלים מה משמעות השם הזה, 'סיני'.
הגמרא מביאה שתי אפשרויות להסבר השם הזה, א. הר שנעשו בו ניסים לישראל. ב. הר שנעשה בו סימן טוב לישראל. אולם היא דוחה את ההסברים האלה ומביאה ביאור בשם ר' חייא ורבה ב"ר הונא שמבארים: "הר שירדה שנאה לאומות העולם עליו", וכהסבר רש"י, "שלא קיבלו בו את התורה".
והדבר מצריך ביאור. מדוע הר סיני שבו ניתנה התורה לישראל יישא הסבר כזה, ומדוע ירדה ממנו שנאה לאומות העולם?
מסביר הרב קוק זצ"ל בעין אי"ה שבת (ח"ב, פ"ט, קכא), עצם זה שהתורה ניתנה במדבר ולא בארץ ישראל, בא ללמד "כי תוכנה הפנימי של תורה הוא ענין ראוי ומוכרח לכל האדם, לכל העמים אשר על פני האדמה". זהו המסר העקרוני שבא הקב"ה ללמד אותנו ואת העולם כולו - שהתורה עניינה "לא ענין עליון ומופלא מן האדם... אלא ענין ההולם את האדם אשר מבלעדו יחשב לחיה רעה". התורה היא דרך חיים, היא מורה את המציאות, בלעדיה לא יוכל האדם להדריך את אורחות חייו בסדר הנכון, והוא עלול להתנהג כחיה. כדי לציין את העובדה שהיא לא משהו מעל הטבע, נשלל הפירוש שזהו הר שנעשו בו ניסים לישראל, כי הנס מראה עליונות ושליטה על הטבע, ובאמת התורה באה להדריך את הטבע ולכוונו. התורה גם אינה מיוחדת לאיזה צד סגולי מיוחד בישראל, ולכן נשלל הפירוש שזה הר שנעשה בו סימן טוב לישראל, שמראה על איזו סגולה מיוחדת שנמצאת רק בישראל כי אם אמנם התורה הייתה כזו, היה מקום לתת אותה בארץ ישראל והיו רואים כולם שהיא שייכת רק לעם ישראל.
ממילא, אומר הרב, אילו היה זה באמת כך, לא היה מקום של שנאה ותרעומת על הגויים על שנתרחקו מהתורה ולא רצו לקבלה. "כי אין אדם נתפס על מדרגה שאינה שייכת לו". אם התורה לא שייכת כלל לגויים אין על מה לשנוא אותם על שלא קיבלוה, האדם אינו נענש על שלא הגיע למדרגה שלא שייכת לו, התביעה מהאדם היא שימצה את הכוחות והמידות ששייכות אליו. ובאמת אומר הרב, "יסוד קבלת התורה בהר סיני במדבר היה תוכן מבליט, כי מקורה של תורה הוא מקור מים חיים לכל משפחות האדם, רק יסור מדרכי רשע, ולא ירצו ללכת בשרירות לב להרע, להזיק ולחבל". הדרכותיה של התורה שייכות לכלל האנושות אם באמת ירצו לישר דרכם, לסור מהרשע ומהחפץ להזיק ולחבל. ומכיוון שהאומות לא חפצו בזה ופגמו במעשיהם בצלם אלוקים שבאדם בהתרחקם מהתורה, לכן ירדה שנאה לאומות דווקא מהר סיני.
לעתיד לבוא מצב זה ישתנה, אומר הרב, "עד אשר יתרומם הר האלוקים... ויראה הודו על כל יושבי תבל ושב ורפא להם..." כאשר יבינו שדרכה של תורה היא הדרך הנאותה גם להם ועל-פיה יכוננו את אורחות חייהם.


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: