ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ואתחנן
פרשה נוכחית: עקב
פרשה הבאה: ראה
 


הקדמת 'ספר ההפלאה': שאלות מעצימות את האמונה

נתן קוטלר

סידרת 'הקדמות לאמונה'
הקדמת 'ספר ההפלאה': שאלות מעצימות את האמונה
מאת: נתן קוטלר

לפני כ-250 שנה היתה מחלוקת עצומה בין גדולי הדור באירופה על כשירות הגט מקליווא. מסופר שבשעת הפולמוס כתב 'בעל ההפלאה' תשובה ארוכה להכשיר את הגט, אך כשרצה לפזר חול כדי לייבש את הדיו, טעה ולקח את מיכל הדיו שנשפך על כל התשובה. 'בעל ההפלאה' שהיה מקורב לחסידות ותלמידו של המגיד ממזריטש הבין שלמעשי האדם יש השגחה פרטית ולכן אמר לנוכחים "לדידי, ברור הדבר, כי הצדק עם הרב מקליווא והגט כשר, אבל כנראה שמן השמים יעכבוני מלחוות דעה בשאלה זו, ועל כן חושבני, כי יפה שתיקה, וכל מה דעביד רחמנא לטב עביד".
לימים כש'בעל ההפלאה' התבקש לכהן כרב ואב"ד קהילת פרנקפורט, התברר שטוב עשה שלא הכריע במחלוקת הגדולה על 'הגט מקליווא' שפילגה את עולם התורה. רבה המנוח של פרנקפורט היה רבי אברהם אבוש שפסל את הגט ואנשי פרנקפורט החליטו שרק יבחרו רב שלא התערב במחלוקת. ולכן הרב היחיד שמצאו שלא החזיק במחלוקת זו היה רבי פנחס הלוי איש הורוויץ, 'בעל ההפלאה' .
סיפור זה מתאים מאוד לדבריו של 'בעל ההפלאה' עצמו בפתיחתו לספרו. בהקשר זה נזכור את דברי הירושלמי "גידול אמר כל האומר שמועה מפי אומרה יהא רואה בעל השמועה כאלו הוא עומד כנגדו" (שבת א, ב). יש ללמוד את דבריו של בעל השמועה גם לאור אישיותו וסיפור חייו.
מה תפקידן של השאלות באמונה?
האם מותר לשאול שאלות באמונה?
בפתיחתו ל'ספר ההפלאה', רבי פנחס הלוי איש הורביץ מלמדנו יסוד גדול על הלגיטימיות של שאלות באמונה: "והנה אם בא לאדם איזה קושיא וספק בתורתו ובעבודתו, ידע כי תחת ה' היתה זאת. כי רוצה להעלותו למעלה עליונה בתורה ובמצות, ואי אפשר להעלותו אלא על ידי שיפול קושיא וייגע וימצא על נכון ובטוח תירוץ וחכמה נפלאה. וזהו כאשר ייסר איש את בנו כדי ללמדו ולהבינו ממעלה למעלה, כן יבטח האדם כי אלולי שחפץ ה' להגדיל תורתו ולהאדירו, לא היה בא לידי קושיא וספק כי אין מדתו בקרב עמו ובניו לבא לידי קושיא וספק כי אם לתועלת תירוצו ובירור למעלה ירום ונשא מאד" (כתובות, פתיחתא זעירא כ"ג ד"ה והנה). אם כן, הקושיות והספקות אינם באים להחליש את האדם, אלא אדרבה כדי לחזק אותו ולהעלות אותו.
אלוקים מאמין באדם
'בעל ההפלאה' מלמדנו שהקב"ה שולח לנו קושיות וספקות, כי הוא מאמין בנו. הקב"ה מאתגר אותנו על ידי השאלות ונותן בנו אמון שנדע להתמודד עם הקשיים ולא ניפול בגלל השאלות, אלא רק נגדיל ונעמיק את האמונה יותר. "היוצא מזה אם יקשה לאדם איזה קושיא וספק בדברי תורה ידע נאמנה כי זה מהשי"ת כדי לישב הקושיא ועי"ז יזכה לחכמה יתירה". כמובן שלפי 'בעל ההפלאה' כל זה נכון רק לגבי אדם שמגמת חייו היא לעבוד את ה' באמת.
תשובות שמתיישבות על הלב
הקב"ה לא מעוניין שנסתפק בתשובות שטחיות או תירוצים דחוקים, אלא בתשובות שמתיישבות על הלב. המידה של החכם ש"אינו נבהל להשיב" (אבות ה, ז). כך 'בעל ההפלאה' מלמדנו "ואל ישמע ליצרו שיאמר למה תבלו זמן הלא אתה אין כוונתך אלא ליישב דעתך מן הקושיא יכול [אתה] לומר איזה דוחק. אין זה נכון בתורתינו הקדושה כי הוא על הטוב והישר בלי שום דוחק ופקפוק, וז"ש ואץ ברגלים שאינו רוצה לישב בשכל עיניו שבראשו ודוחק ברגליו הוא חוטא שאין לעשות כן בתורתינו הקדושה וצריך לחשוב וליגע כי הוא המכוון להעלותו על דרך הטוב והמעולה".
סוף דבר
'בעל ההפלאה' מלמדנו שאין דבר שקורה לחינם, אלא כל דבר מגיע מאת ה' לרומם את האדם. ולכן בסיפור שפתחנו בו, 'בעל ההפלאה' ראה סימן אלוקי לכך שהדיו נשפך על כל תשובתו הארוכה. וכן בפתיחתו ל'ספר ההפלאה' לימד ששאלות וספקות באמונה אינם לחינם, אלא הם מגיעים לרומם את האדם ולהמריץ אותו לעיין ולעמול לחפש תשובות אמיתיות שמתיישבות על הלב.
לתגובות: [email protected]

ראה: שרי המאה ח"א פרק י"ח; וראה: הרב צבי יחזקאל מיכלזאהן הי"ד בקונטרס תפארת צבי (בתוך: עטרת צבי) עמ' ד.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: