ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: עקב
פרשה נוכחית: ראה
פרשה הבאה: שופטים
 


סידרת 'הקדמות לאמונה' : הקדמת 'ים של שלמה': ללמוד את כל השיטות לעומק

נתן קוטלר


מסופר שכאשר היה רבי שלמה לוריא לומד תורה ומחבר את ספריו 'ים של שלמה', אירע לו נס. רבי שלמה ניסה ללמוד תורה בחשכת הלילה, אך היה לו רק נר קטן שהלך וכבה ולפי הטבע היה מספיק לדלוק שעה אחת בלבד. אולם אירע נס כמו נס המנורה בבית המקדש והנר המשיך לדלוק במשך שעות ארוכות עד שהוא סיים את לימודו. רבי שלמה לוריא ראה בנס זה סימן מן השמים שדרכו ישרה בלימוד ושיטתו נכונה ורמז על הנס בהקדמתו לספרו 'ים של שלמה' על בבא קמא בדברים הבאים:
"גם נסיון אחד בא לידי בלילה, על ידי נר מצוה ותורה אור, כאילו הראוני מן השמים, ונתנו לי הרמנא ואמוץ כח ממלכותא דרקיע, ופתחו לי שערי אורה. לומר עסוק בתורה. דון ואסור והתר והורה. הוי גבור שבחבורה. כתוב על ספר, והביא לה' תשורה. ותלך בנתיב היושר ואמת, דרך ארוכה וקצרה. ובחולק מחכמתו ליראיו בטחתי, וחפץ ה' בידי יצלח".
המחלוקות ופסיקת ההלכה
רבי שלמה לוריא [=להלן: המהרש"ל] מצביע על מורכבות בפסיקת ההלכה. מתקופת בית הלל ובית שמאי נתרבו מחלוקות בישראל ונעשתה התורה כשתי תורות, ולכן ערך רבי יהודה הנשיא את המשנה, אך גם זה לא היה מספיק כי האמוראים נחלקו בהבנת דברי התנאים. ולכן רבינא ורב אשי ערכו את התלמוד. אולם, גם בתלמוד ישנם דברים שלא הוכרעו וישנן סוגיות שנכתבו באופנים שונים ולא ברור איזו סוגיה קודמת ואיזו סוגיה היא המסקנה.
ולכן הגאונים ובעלי ההלכות קיצרו את התלמוד להלכה, ואחריהם הרמב"ם פסק, וסידר את ההלכות לפי נושאים. אך הרמב"ם לא כתב מקורות לפסיקותיו וגם עליו יש השגות כמו הראב"ד והרמב"ן. אולם בעלי התוספות עשו את התלמוד "ככדור אחד... והפכוהו וגלגלוהו ממקום למקום, עד שנראה לנו כאחת, מבלי סותר ומבלי עוקר. אלא סוגיא זו אומרת בכה, וסוגיא זו אומרת בכה, ולא קרב זה אל זה. ונמצא מיושר התלמוד ומקושר: וכל הסתימות יפורשו ותוכן פסקיו יאושרו". אך גם זה לא הספיק כי גם בעלי התוספות חלקו זה עם זה: ר"ת חלק עם ר"י ועם ריב"א. שאר הראשונים חלקו זה עם זה ובעיקר חכמי צרפת מול חכמי ספרד. "והתורה לא נעשתה כשתי תורות, אלא כתרי"ג תורות, מרוב ריבוי החלוקות".
לאחר שהמהרש"ל תיאר את השתלשלות המחלוקת בישראל הוא מתאר איך שכל בית מדרש מנסה לטעון שההלכה כמותו וכנגד בתי המדרש האחרים, אולם כותב שאי אפשר לקבוע מסמרות לכאן ולכאן "כי מימות רבינא ורב אשי אין קבלה לפסוק כאחד מן הגאונים, או מן האחרונים. אלא מי שיכשרו דבריו, להיותן מיוסדים במופת חותך על פי התלמוד והירושלמי והתוספתא, במקום שאין הכרע בתלמוד".
בירור השיטות לאור המקורות
המהרש"ל כותב שמאחר וראה את המחלוקות הרבות בין הראשונים הוא החליט לכתוב את ספרו במטרה לברר את השיטות השונות לאור המקורות. "ושמתי לבי לתור בחכמה, ולחקור אחר שורש העניין. והעבודה, שלפעמים שבוע אחד ישבתי משתומם בדמיון השכל, עד שיגעתי ומצאתי שורש הענין, ואז כתבתיו בספר". המהרש"ל כותב כי אף שחלק מהמחברים קדמו לו בכמה דורות, הוא לא נמנע מלחלוק עליהם. "וזו היא שיטתי, להביא כל הדיעות, בין הקדמונים, בין האחרונים, ולא נשאתי פנים לשום מחבר. אף שהדור שלפנינו לעת ההיא, מרוב חולשת ורפיון ידם, אין יכולת בשכלם להשיג, שגדול אחד מן המחברים יטעה בדמיונו, וסוברים מה שכתב בכתב ישן אין להרהר אחריו, ואין נותנים טעם, אלא לסתור דברי חבירו. וכל מה שיוצא מפי אדם, אפילו הוצק חן בשפתים, ופיו מפיק מרגליות. אפילו הכי אומרים מה גברא מגוברין. הלא יש גם לנו לשון למודים, ויד ושם בתלמוד כמותו".
כמובן, עלינו לזכור שדברים אלו יכולים להיכתב רק על ידי רבי שלמה לוריא שחי לפני כ500 שנה והיה מראשוני האחרונים. בתקופתנו ודאי אין בכוחנו לחלוק על ראשונים וכן לא על האחרונים כמו השו"ע והרמ"א מכוח שהתקבלו בכל ישראל (ראה תומים הקדמה לסי' כה).
יגיעה בעיון בכל השיטות
בסיום הקדמתו, המהרש"ל מעיד על עצמו שבטרם חלק על הקדמונים הוא דרש וחקר היטב "בעבור כל זאת דרשתי וחקרתי היטב, בשבע חקירות ובשבע בדיקות, אחר כל מקור וחוצב ההלכה, בתכלית היגיעה והעיון, ובמיעוט שינה, וברוב שיח' עם חברַי, ומתלמידַי יותר מכולם, ולבא עם הספר, וכל הקורא בו ימצא מקור חוצבו עם המופתים, ויבין וידע שלא הנחתי שום מחבר שלא עסקתי בעיוני קודם חיתוך גזר דין".
ניתן ללמוד משיטת הלימוד של המהרש"ל כמה דברים: ראשית, לעיין ולבדוק כל דבר ממקורו בתלמוד. שנית, ללמוד את כל השיטות לעומק, לחקור ולהתבונן בהן היטב היטב בטרם מסיקים מסקנות כלשהן. שלישית, להתייגע ולעמול בתורה.
לתגובות: [email protected]מאמרים נוספים מעלון פרשת ואתחנן תש"פ:
כשהנשמה מאירה - הרב דב ביגון
השגחה וקורונה - הרב שלמה אבינר
קצת מידע אמין על קורונה - הרב שלמה אבינר
שיחה לרווקות - הרב אלישע וישליצקי
שמע ישראל - הרב חגי לונדין
ללמוד ולהתפלל - הרב דוד לנדאו
שומע תחינה - הרב יורם אליהו

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: