ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


סדר אלוקי ושכל אנושי

הרב דוד לנדאו

"יש סדר לנִסים" הוא ביטוי מפורסם של המהר"ל. יש להבין זאת בצורה נכונה: נסים הם דברים שמימיים, אלוקיים, על אנושיים. שמא תאמר שמפני היותם בלתי רגילים - הם מבולבלים? על כך מחדש המהר"ל שלא כן הוא, אלא יש סדר. המובן של "סדר" זה הוא כמו בעברית של היום, כשרוצים לומר על דבר שהוא טוב וצודק, מתבטאים: זה בסדר. ד' "חונן לאדם דעת", ומאפשר לו להכניס את הדברים בתוך סדר מסוים וקבוע. על כן, דבר השונה מהרגיל נראה לכאורה "לא בסדר", לא הגיוני, לא מדעי. אבל האמת היא שכל הדברים, בין שהם רגילים ובין שאינם רגילים שייכים להנהגתו של רבונו של עולם. דברים שאנו רגילים להם - אנו אומרים עליהם שהם הגיוניים, מפני שהם מובנים על פי השכל האנושי. לעומתם יש דברים שאינם מובנים לנו, הנראים לנו "לא בסדר". על כן מחדש המהר"ל: הם כן בסדר, אין כאן בלבול דברים. אמנם לנס אין סדר במובן הרגיל שלנו, אבל יש לו סדר אלוקי.
גם ענייני בני נח מסתדרים ממקור התורה. חכמת "המלמד תורה לעמו ישראל", היא גם המקור לשבע מצוות בני נח, כדברי קודשו של הרמב"ם ב"משנה תורה": "כל המקבל שבע מצות ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא. והוא שיקבל אותן ויעשה אותן מפני שצוה בהן הקב"ה בתורה והודיענו על ידי משה רבינו שבני נח מקודם נצטוו בהן. אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת, אין זה גר תושב ואינו מחסידי אומות העולם אלא מחכמיהם" . אם הם מקיימים אותן בתור מצוות ד' - יש להם חלק בעולם הבא. יש להם חלק בנצחיות ה"עולם שכולו ארוך", בתור אנשים שעניינם לא בקטנות אלא בנצחיות. אבל אם הם מקיימים אותן מסיבות פילוסופיות או רציונליות, אין כאן אלא טוב תחתוני. גם הצדק הסוציאלי החברתי, כל ערכו הוא מפני שהוא על פי תורת ד'. רק אז מופיעה מציאות עולם הבא, נצחיות וקישור אלוקי.
הרמב"ם מוסיף עוד דבר: יש צורך שיקיימו הגויים את שבע מצוות בני נח בתור מצוות ד' שנמסרו לישראל על ידי משה רבינו, כי עם ישראל הוא האמצעי לגילוי ד' בהיסטוריה. במסכת שבת מסופר שצלצולי עשרת הדברות הגיעו גם לאזני הגויים בתור צלצול כללי מאוד. הקשר של רבונו של עולם עם עולמו, נתגלה באופן כללי גם לאומות העולם. את ההבחנה הזאת בין השגה מתוך התעמקות מחשבית ובין השגה ממקור התורה, אפשר לראות כשמתבוננים במזמור יט בתהילים "השמים מספרים כבוד אל". החצי הראשון עניינו התגלות ד' בבריאה, אליה מגיעים מתוך התעמקות מדעית. בחלק השני, מעלין בקודש ומתרוממים אל התגלות ד' בתורה .

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן:

(133)