ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויחי
פרשה נוכחית: שמות
פרשה הבאה: וארא
 


סידרת 'הקדמות לאמונה' - הקדמת 'דור רביעי': עיקר התורה בארץ ישראל

נתן קוטלרהרב גלזנר היה בין הבודדים מרבני הונגריה שתמכו בציונות ואף החליט לעלות ארצה. מסופר שיום אחד הרב גלזנר קיבל מכתב מאחד ממנהיגיה היהודים של טרנסלבניה ששאל אותו האם נכונה השמועה שעקב המצב הרוחני הירוד בארץ ישראל החליט הרב גלזנר לשוב לקלויזנבורג ולחזור בו מהתמיכה בציונות?
על כך הגיב הרב גלזנר שבענייני כלל ישראל הוא רק בא בדברים עם תלמיד חכם. וכתב "לא זו בלבד שלא נתרופפה אצלי דעתי הברורה הזאת ממקור אמיתותה של תורה ואמונה בבינת מעשי ה' שבהמשך אתחלתא דגאולה זאת, אשר על ידי התנועה הציונית ביישוב ארצנו הקדושה וקיבוץ בניה לתוכה, אלא דעתי נתחזקה ונתבררה יותר ויותר ברוממות קדושת וטהרת אווירא דארץ ישראל, מעת אשר זיכני השי"ת לעלות לארה"ק ולהתיישב בירושלים עיה"ק תובב"א".
בסיום המכתב כתב הרב גלזנר "אחרי עלותי הנה מצאתי לי חבר או רב, בראיית אמיתות זו שבהופעת מעשי ה' שבפלאות סדרי גאולתנו, הלא הוא מרן הגאון הקדוש, ראש הרבנים בארץ ישראל, הרב אברהם יצחק הכהן קוק. כל זמן שהוא לא יחזור מדעתו הקדושה, גם אני בודאי לא אחזור מדעתי אשר מקורה באמיתות תורה ואמונה".
דברי תורה מתעלים בארץ ישראל
חלום חייו של הרב גלזנר היה לעלות לארץ ישראל. הרצון שלו לעלות לארץ לא היה רק מתוך מניעים ציוניים, אלא הוא סבר שרק בארץ ישראל ניתן להבין את התורה לעומק. ולכן כתב במכתבו (שהובא לעיל) שדעתו "נתחזקה ונתבררה יותר ויותר ברוממות קדושת וטהרת אווירא דארץ ישראל". בזאת כיוון הרב גלזנר לדעתו של זקנו ה'חתם סופר' שששלח פעם תשובה הלכתית לארץ ישראל ובסופה כתב את הדברים הבאים: "ואולי לכשיגיעו הדברים לארץ נכונה [=ארץ ישראל] יתעלו ויתקדשו פי שנים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה" (שו"ת חת"ס יו"ד סי' רלג; וראה: הסכמות הראי"ה מהד' תשע"ז עמ' 25-26).
בהקדמתו לספרו 'דור רביעי', מלמדנו הרב גלזנר על המסוגלות להבין את התורה שבעל פה לעומק דווקא בארץ ישראל.
טבע עם ישראל מתאים לתורה
חז"ל אומרים שכאשר עלה משה רבינו למרום לקבלת התורה, התנגדו המלאכים לנתינת התורה לבני אדם. ומדוע התנגדו המלאכים, והרי התורה מיועדת לבני האדם? התשובה היא שהמלאכים התנגדו לתת לבני האדם את הסמכות לפרש את התורה ולקבוע את ההלכה, כי השכל האנושי עלול לטעות ולהטעות בהבנת התורה.
אולם הקב"ה נתן את התורה לעם מיוחד שנוצר בהתאמה לרוח התורה "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו". הבחירה האמורה כאן אינה בחירה מתוך מגוון אפשרויות קיימות, אלא יצירת טבע עם ישראל לפי התורה. ולכן, ממילא כאשר תינתן לחכמי ישראל את הסמכות לפרש את התורה "וּבָאתָ אֶל הַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם וְאֶל הַשֹּׁפֵט אֲשֶׁר יִהְיֶה בַּיָּמִים הָהֵם וְדָרַשְׁתָּ וְהִגִּידוּ לְךָ אֵת דְּבַר הַמִּשְׁפָּט" (דברים יז, ט) - באופן טבעי יכוונו לאמיתה של תורה.
אך כל זאת בתנאי אחד - עם ישראל מוכרח לחיות בארץ ישראל בקדושה ללא השפעה של תרבויות אומות העולם המנוגדות לרוח התורה.
כתיבת התורה שבעל פה
הרב גלזנר מסביר שמלכתחילה לא נכתבה התורה שבע"פ אלא במטרה לשמור על נצחיות התורה ולאפשר לחכמי ישראל שבכל דור לפרש אותה לפי הבנתם באותו הדור "שמסרה לחכמי כל דור ודור פירוש התורה, כדי שתהיה התורה חיה עם האומה ומתפתחת עמה, והיא היא נצחיותה".
כל עוד עם ישראל חי בארצו לפי רוח התורה היה בטוח לתת לחכמים את הסמכות לפרש את התורה. "אבל רק רוח האומה וחכמיה השרויה על אדמתה, וחיה חיי עם שלם ומוגבל בעצמיותו מכל צד, שלא נתערב בה רוח אומות העולם. כי רק בקדושת האומה הישראלית המתפתחת בארצו הקדושה בטח למסור לה התורה כדי לפרשה ולדרשה כפי הבנת שופטי כל עת ועת".
אך כאשר עם ישראל עמד לצאת לגלות, התעורר החשש שעקב השפעות תרבויות העמים שבחוץ לארץ, חכמי ישראל לא יצליחו במשימתם לפרש את התורה ולכוון לאמיתה של תורה. "אבל לא על אומה המפוזרה בין האומות וחכמיה מועקים מעול גלות הגוף והנפש, וכל הרוחות שבאומות העולם מנשבות בהם, וממיתות את רוח הקודש שבהם, עד שאמרו חז"ל 'כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוק" (כתובות קי, ב)". ולכן, רבי יהודה הנשיא הבין שעֵת לַעֲשׂוֹת לַה' הֵפֵרוּ תּוֹרָתֶךָ וכתב את התורה שבעל פה, כדי לשמר את רוח התורה שבכל מצב ובכל מקום, ואפילו מחוץ לארץ ישראל יצליחו לכוון לאמיתה של תורה.
לסלול את הדרך להלכתא דמשיחא
לפי הרב גלזנר לעתיד לבוא תשוב לידי החכמים הסמכות של קביעת התורה שבעל פה "שאם במהרה יבנה בית המקדש ושבו בנים לגבולם ותוחזר עטרה ליושנה, להיות תורה שבעל פה רק על פה ויהיה אסור בכתב. כי זאת שימסר פירוש התורה לחכמי דור ודור מבלי שיצטרכו להשגיח על פירושי בתי דינים הקודמים תלוי בזה, שתורה שבעל פה לא נכתבה ולא נעשה לה קיום בעט ברזל".
היוצא מכלל דבריו של הרב גלזנר שכדי לסלול את הדרך להקמת הסנהדרין שהיא עיקר התורה שבעל פה, עלינו להתנער מההשפעות התרבותיות הזרות של אומות העולם ולשוב ולחיות חיי רוח עצמאיים בארצנו בהתאמה לתורה.
לתגובות: hakdamotlaemunah@gmail.com

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן:

(133)