ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


התורה מדריכה לשלמות אהבת הבריות

הרב יורם אליהו

רבנו הרצי"ה לימד אותנו ללמוד ולהעמיק בהקדמת הנצי"ב לספר בראשית, המבאר את דברי חז"ל, שספר בראשית נקרא 'ספר הישר' על שם האבות שנקראו 'ישרים' (ע"ז,כה).
מסביר הנצי"ב, שהאבות נקראו ישרים "היינו שהתנהגו עם אוה"ע אפילו עובדי כוכבים מכוערים, מכל מקום היו עמם באהבה וחשו לטובתם באשר היא קיום הבריאה". כמו שרואים מתפילת אברהם על אנשי סדום, וכן מיציאתו להציל את לוט מן השבי בפרשתנו. מכאן, אומר הרצי"ה, נבין "שיסודו של אברהם אבינו "אוהב את הבריות אוהב את המקום", מי שבאמת אוהב את הבורא, אוהב מתוך-כך את הבריות של הבורא" (שיחות הרצי"ה בראשית,עמ' 166).
מיסודות אלו אנו יכולים להבין את תשובתו של הלל לאותו עובד כוכבים, שביקש ממנו שילמדו את התורה על רגל אחת, ענה לו הלל, "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, זו היא כל התורה כולה" ושאר דברי התורה הם פירוש לדעת איך לקיים את זה (שבת לא).
מסביר הרב קוק בעין איה (שבת פ"ב, קמב), ברור שנטיית הרגש הטבעי של האדם לעשות טוב, היא נטייה יקרה, אך אי אפשר להסתפק בה והיא צריכה הדרכה של תורה, "שהרי אמת שיסוד התביעה הנמצאת בלב אדם ישר להיות מתהלך בתומו לפעול טוב וצדק, היא נטייה יקרה, ועל הבסיס שלה ראוי שתנתן תורה תמימה". וההדרכה היא שאדם שיש בו נטייה לעשות טוב, לאהוב את הבריות וכו', לא יכול הסתפק בטובה הקטנה עם רעהו כי-אם "אהבת הטוב היא כוללת כל האדם אשר על פני האדמה, בכל הזמנים ובכל הדורות וכל היקום". ודאי, אומר הרב, יש יחס בין נטיית האדם לעשות טוב עם רעהו לבין "שאיפת הטוב הגדול להיטיב גורל האדם בכלל, לעשות את עצם חייו ליותר מאושרים ומוצלחים, להרבות בו מדות טובות וחיי שלום ושלוה".
כדי להצליח במשימה זו, אומר הרב, צריך מערכה גדולה של סדרים והשרשה גדולה בנפשות, ולהשריש תכונה כזו באומה שלמה, צריך הכשר מרובה ותיקון גדול. לכן "באמת הרגש הטוב הוא הבסיס לתורה, ואי אפשר לחלק את המוסר הטבעי מכלל התורה כולה, כי-אם לדעת שמה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, המוסר הטוב השולל את הרע, שתובע הכשר מעולה בנפשות להשכיל ולהיטיב תמיד, זהו כל התורה כולה", ושאר דברי התורה הם פירוש איך להשריש פנימה את כוח הטוב ולהרחיב אותו באומה כולה לדורות עולם.
זאת בא הלל למדנו לדעת שרק ניצוץ מהרגש הזה מתגלה בלב האדם על פי הטבע הפשוט (וסכנה להישאר בטבע הזה ולחשוב שהוא חזות הכול כי לעתים הוא יצא בתור מוסר מעוות ומזיק) אלא הטוב השלם ימצא בכל מילואו "רק לפי ערך פעולת התורה על הנפש בתלמודה ובמעשיה".

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן:

(133)