ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


חומרי היסוד של המשכן וכליו

הרב חנוך בן פזי זצ"ל

רבים מהמפרשים, בגשתם לבאר את המשכן וכליו, נטו לפירוש האלגורי. וכדברי הכלי יקר על הפסוק" "ועשו ארון" (כה י): "במשכן וכליו הסכימו כל המפרשים לעשות בהם רמזים על עניינים נסתרים כנגלים כי לא יתכן שכל פרטים אלו (המופיעים במשכן וכליו) היו בלא כוונה פנימית... אשר השכל מחייב שירמזו לעניינים רוחניים גבוהים ולא ייתכן כי יהיו במקרה". (וע' בספר החינוך מצוה צה בניין בית הבחירה, בשרשי המצוה).
רש"י (כה ב) במנותו את שלוש התרומות אשר שתיים מהן חובה ואחת נדבת לב 1. בֶּקַע - (מחצית השקל) לכל אדם עבור האדנים. 2. בקע נוסף, לתרומת המזבח, לקניית קרבנות ציבור 3. תרומת המשכן - נדבת כל אחד לחומרים שמהם נעשו המשכן וכליו ובגדי הכהנים. רש"י מציין 13 פריטים (ע"פ מדרש תנחומא), ומפַרשי רש"י שָאלו: והרי במנותנו את מספר הפריטים נמצאם 15. ועונים על כך המזרחי (רא"ם): יש לגרוע מן המספר הכללי את תכלת ארגמן ותולעת שני, אשר נמנים כאחד, כי שלשתם עשויים מצמר, אך צבועים בצבעים שונים.
גור אריה המהר"ל: רש"י משמיט את "אבני השוהם והמילואים", מהרשימה הכוללת, שהיו תרומת הנשיאים, ואינם תרומה הכוללת את כל ישראל.
שפתי חכמים בשם דברי דוד אומר: יש להשמיט את "התחש" ואת "עצי שיטים", אשר אינם שייכים לנדבת לב כי התחש (חיה בעלת עור ססגוני) נברא לשעתו בנס (רש"י פס' ה). ועצי השיטים - יעקב אבינו הכינם מראש. נדבת לב שייכת רק לרכוש האדם שרכש בעמל כפיו.
הכלי יקר מונה את כל 15 הפריטים המנויים בפסוק, וחולק על רש"י באומרו: אבל רוב המפרשים הסכימו שהיו שם 15 חומרים (ודבר זה תואם למה שכתבו שכל המשכן היה בנוי על תבנית שלושה עולמות: בריאה יצירה ועשייה, ומספר 15 י-ה, הוא אחד משמות השי"ת. ואכן מצאנו 15 מעלות (מדרגות) במקדש מעזרת נשים לעזרת ישראל, וכנגדם 15 שירי המעלות בתהילים, ושלמה המלך, בונה המקדש, הוא דור 15 לאברהם אבינו, וכפי שנאמר בחז"ל (ילק"ש על ישעיהו כו ה) - על הפסוק "כי בי-ה ה' צור עולמים" ובנוסף עוה"ז נברא באות ה, ועוה"ב נברא ב-י "על כן באה כל הנדבה למשכן וכליו במספר 15. גם האדם הנקרא עולם קטן בנוי על תבנית ציור זה (של המשכן) ולכך נאמר 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם' בתוכו מבעי ליה, אלא שרצה לומר שבאמצעות ציור זה שבו שוכן כבוד ה' (י-ה) ישכון גם בתוכם של ישראל, בגופם ממש, כי עיקר שכינתו שמה בעבור ישראל, לא בעבור ציור זה העשוי מכסף וזהב, כי הוא אינו כי אם אמצעי" - להמשיך באמצעותו כבוד ה' אל תוך בני ישראל".
ונסיים בדברי אור החיים הקדוש (שמות כה ז) אשר שואל: מדוע נמנו אבני השוהם והמילואים בסוף הרשימה והרי הם היקרים מכל? תשובתו : 1.כי הנשיאים הביאום באחרונה כי אמרו מה שיחסירו אנו נביא, ולכן החסירה התורה אות י' במילה הנשיאים. ותרומתם אינה נחשבת, שחסרה בה הזריזות לדבר מצוה. 2. אבני שוהם ומילואים שייכים רק לבגדי הכהונה וקדושתם פחותה מקדושת המשכן וכליו אשר הנהנה מהם מועֵל, מה שאין כן בבגדים, אין בהם מעילה, כדברי הרמב"ם בפרק ה מהלכות מעילה. 3. הגמרא במסכת יומא (עה א) על הפסוק (שמות לה כז) "והנשִאים הביאו את אבני השוהם וגו'" אומרת שאת אבני השוהם והמילואים הביאו העננים (-נשיאים) עם המן בדרך נס. אם כן משולחן גבוה היו, ומביאם בלא טורח ויגיעה ובלא חסרון כיס. לכן ממוקמים הם בסוף הרשימה אחר כל הנדבות שיש בהן חסרון כיס. ונרכשו בעמל וביזע כדברי חז"ל במס' אבות "לפום צערא אגרא".תגיות: בניית המשכןמאמרים נוספים מעלון פרשת תרומה התשע"ב:
כמה הלכות תענית - הרב שלמה אבינר
האם הוא מעמיד פנים? - הרב אלישע אבינר
נכון כסאך - מאז - הרב יורם אליהו
בית הספר כמקום לחיבורים - ד"ר מיכאל אבולעפיה

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: