ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: עקב
פרשה נוכחית: ראה
פרשה הבאה: שופטים
 


יצר לב האדם רע מנעוריו (א)

הרב אלישע אבינר

לאחר המבול, מודיע הקב"ה שהמבול היה חד פעמי ולא יהיה שני לו: "לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעוריו" (בראשית ח כא). אבל הנימוק המובא בפסוק -סתום: " כי יצר לב האדם רע מנעוריו". אדרבה, אם יצר לב האדם רע מנעוריו, אזי האדם עתיד לחטוא ולקלקל, והקב"ה יזדקק למבול נוסף על מנת לסלק את השפעתו השלילית ולחדש את פני האדמה ואת האנושות. משום כך פירש הרס"ג את המילה "כי" במשמעות של "אף על פי". למרות שיצר לב האדם רע, הקב"ה נמנע מכאן ולהבא להוריד מבול על הארץ. אולם, יתר הראשונים פירשו כפשוטו: "כי" במשמעות של נימוק. אבל מהו הנימוק?! ועוד יש לברר מה פירוש "מנעוריו"?
הרמב"ן פירש שיש בפסוק זה שני לימודי זכות על האדם. א. "יצר לב האדם רע", כלומר: "יצירתם בתולדה רעה". הרע טבוע באדם מלידתו!! לכן קשה לצפות ממנו לשלמות ואין להעניש אותו בחומרה על מעשיו. ב. "מנעוריו - בימי הנעורים ולא בימי הזקנה". הרע שנוצר עם האדם אינו מלווה אותו כל ימי חייו אלא שוהה במחיצתו רק בימי הנעורים ואחר כך הולך לו. הוסיף הרמב"ן שהמילה "מנעוריו" עשויה להתפרש בשני אופנים: או כנקודת זמן - מתחילת נעוריו, דהיינו מלידתו (הרע מלווה את האדם משננער ממעי אימו), או כסיבה - מחמת נעוריו, דהיינו נעוריו הם סיבת יצרו הרע. לפי פירוש זה, יתכן שנעוריו, אינם תחילת נעוריו (= לידתו) אלא גיל הנעוּרים.
גישה זו מחלקת את חיי האדם לשניים: בימי הנעורים, נשלט האדם על ידי יצר הרע. רק עם חלוף ימי הנעורים, דהיינו בימי זקנתו, מאבד יצר הרע את אחיזתו על האדם. בימי נעוריהם, רבים עשויים להיכשל ולחטוא, רק בודדים ינצלו מכך, "אחד מיני אלף, לפיכך לא אוסיף להכות את כל חי בעבורו" (רד"ק).
על פירוש זה הקשו הראשונים: אם טבעו הרע של האדם מצדיק לימוד זכות עליו, מדוע דור המבול נכחד? איזה שינוי חל בין לפני המבול לאחריו? הרד"ק מסביר שדור המבול היה רובו רע, לכן הוא הושמד כליל. מעתה לא יהיו רובם רעים. הוי אומר, לאחר דור המבול חל שינוי לטובה בטבע האנושי. על פי זה פירשו, הר"י עראמה (עקידת יצחק שער יד), וכן הר"י אברבנאל בדרך מקורית ש"יצר לב האדם רע מנעוריו" מתאר את נעוּרי האנושות, כלומר: את הדורות שקדמו למבול. אבל, הדורות שאחרי המבול, אין יצר לבם רע אלא "נתחדש להם מזג חדש ורוח נכון בלתי מקבל ההפסד הכולל" (ר"י עראמה). גישה הפוכה מצויה בספורנו: לפני המבול, האדם היה בשיא כוחו הרוחני, ולמרות זאת לא גבר על יצרו הרע, לכן הוא נשא באחריות מלאה למעשיו ונענש בחומרה רבה. אבל, לאחר המבול, נחלש הטבע האנושי, "לא יאיר הכוח השכלי מנעוריהם כבראשונה, באופן שיתקומם למתאווה המתגבר עליו מנעוריו". בנעוריו, בהעדר "כוח שכלי", אין הנער מצליח להתגבר על התאוות המסתערות עליו. זה מאפיין רק את הדורות שלאחר המבול, לכן אין להענישם בחומרה רבה.
המלבי"ם עונה בצורה שונה: קללת האדמה לאחר חטא אדם הראשון והמבול על האדמה היו שניהם "בעבוּר האדם" לתועלת האדם ("בעבור" מתפרש במשמעות "למען" ולא במשמעות "בגלל"). האדמה בשפע ברכתה הגשמי ובאריכות החיים שהעניקה ליושבים עליה הכשילה את האדם והחטיאה אותו. האנושות לא הצליחה להתמודד עם ריבוי הגשמיות. לכן, בשני שלבים, צמצם הקב"ה את כוחה של האדמה (אחרי חטא אדם הראשון - קוץ ודרדר החליפו את ברכת האדמה, ובימי דור המבול - קיצור חיי האדם). מעתה, אם ייכשל האדם ויחטא אין זה בגלל האדמה אלא בגלל שיצר לבו רע מנעוריו, לכן אין כל סיבה לקלל בפעם השלישית את האדמה ולצמצם את כוחה.
אף הוא מרחיב את הדיבור על יצר הרע של תקופת הנעורים. הוא מתחיל מהלידה: אין התינוק "נוצר שלם בשכלו". בינקותו, שולטים בו דחפים רבים: "ציורי התאווה באים בו מנעוריו, שמאז יוּלד יצטיירו בלבו ציורים רעים, קנאה וגאווה ונקמה וחמדה וכדומה והם נעשו אזרחיים בנפשו". הדחפים שולטים על הילד הקטן, וכאשר כוחותיו הרוחניים מתחילים להתעורר בו הם מוצאים את הנפש נשלטת על ידי דחפים אלו. "עת יגדל ויתחיל השכל להתעורר...יציירו בו ציורים אחרים טובים - כמו ציורי הענווה והבושת ויראת ה' ואהבתו, ועשות צדקה וחסד ורחמים וכדומה - כבר ימצאו שנפשו מלאה מציורים הרעים שקדמו ברעיוניו ונעשו בו טבע שני...". בדומה לזה פירש ב"אור החיים" "האדם מנעוריו, קודם שיבחין למאוס ברע ולבחור בטוב, יקדמנו הרע משננער ממעי אמו, והרע מדריכו בבחינתו. והיה כי יגדל, כבר הטביע בו הרע".
הרושם הכללי העולה ממרבית דברי המפרשים שהוזכרו לעיל הוא יחס שלילי כלפי תקופת הילדוּת והנערוּת. יתירה מזאת: לדעת חלק מן המפרשים, הדחפים היצריים שפורצים בחוזקה בתקופה זו הם המקור לרע האנושי. רק בימי הזקנה, לאחר שהצליח האדם לדכא את יצריו, הוא זכאי ליחס חיובי יותר.
הורגלנו לשמוע דברי הערכה מופלגים על גיל הילדוּת. כיצד הם מתיישבים עם האמור לעיל? על כך במאמר הבא.

לתגובות: [email protected] . לב אבות - קו חם (חינם) להורים של מתבגרים. המשיבים בקו: רבנים, פסיכולוגים ויועצים. טל': 02-9973232. אתר "לב אבות" - evavot.org.ill אתר - מאמרים ושיעורי וידיאו מפי אנשי חינוך, רבנים ופסיכולוגים.


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: