ערוץ מאיר

נחלת דוד

נחלת דוד
"עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל" (מגילה כ"ט:)

מינסק (תר"י) – ארון הקֹדש מקורו מבית מדרשו של הרב הצדיק, הגאון המפורסם בדורו – הרב דוד טעביל זצ"ל ממינסק – שהקדישו לקהילתו לפני 150 שנה (תר"י).
הרב דוד טעביל, תלמידו של הגר"ח מוולוז'ין, מחבר ספרי "נחלת דוד" ו"בית דוד" על הש"ס ו"דרשות בית דוד" על התורה", היה אב"ד ומו"צ בקהילת מינסק (רוסיה הלבנה) ונפטר בשנת תרכ"א.

ירושלים (תר"ס) – ארון הקֹדש הובא לירושלים לפני כ-100 שנה, כנראה ע"י הרב שאול חיים הלוי הורוויץ, חתן הרב דוד טעביל, והועמד בישיבתו, ישיבת "מאה שערים", בירושלים.
לאחר מכן הועבר הארון לבית הכנסת של הרב דוד יצחק אלטשולר זצ"ל, נכדו של הרב דוד טעביל, בביה"ס "בית חינוך לבנות" שאותו ייסד וניהל בשכונת "אבן יהושע" בירושלים. הארון היה בשימוש עד לסגירת ביהכנ"ס בשנת תשמ"ג לערך (לפני 20 שנה).

"מכון מאיר" (תשס"ב) – בשנת תשס"ב נתרם ארון הקֹדש ע"י נכדיו של הרב דוד יצחק אלטשולר זצ"ל, ל"מכון-מאיר" ונקבע בבית המדרש החדש, לאחר ששופץ ושוחזר בתרומתם הנדיבה של מר לוי יצחק רחמני ואשתו יהודית, נכדתו של הרב דוד יצחק אלטשולר.
ישלם ה' שכרם ופועל ידם ירצה, והם וב"ב

ארון הקֹדש על גלגוליו מסמל ומבטא את המשכיות התורה, מסירתה מדור לדור וחזרת מרכז התורה לציון וירושלים.
הארון מקרין מהוד תורתו של הרב דוד טעביל זצ"ל על חובשי בית המדרש, ממשיכי שלשלת התורה, בבחינת "דור לדור יביע אומר".