Page 1 of 4

גיליון מס'

781

דברים תשע "ה

ֵ ַָ ָ ְ ֵ ֲִַ יוֹשׁב ה קּדוֹשׁ בּר וּ הוּא ו שׁוֹאג כּארי

חלק האר"י של תורת הגאולה

ַ ַָ ְֶֶ ֵ ְְֶָ ָ עד מתי אראה נּס א שׁמעה ק וֹל שׁוֹפר?

רבי חיים ויטאל זיע "א, תלמידו המובהק של רבנו האר"י ז"ל, שאל את

השאלה שכולנו זועקים: למה הגאולה מתעכבת? לשאלתו זאת קדמה

שאלתו של ירמיהו הנביא (ד כא ) ַ ַָ ְֶֶ ֵ ְְֶָ ָ : "עד מתי אראה נּס אשׁמעה ק וֹל שׁוֹפר?".

כוונתו של ירמיהו ברורה: מתי יתקיים הפסוק (ישעיה יא יב ) ֵ ַ ִ ְָָ"ונשׂא נס לגּוֹים

ְִֵ ְַָואסף נד ְִֵָ ְֻ ְ ָ ְֵַ ְֵַַ ְַ ֶָָ חי י שׂראל וּנפצ וֹת יהוּדה יק בּץ מאר בּע כּנפוֹת הארץ"? מתי תהיה

תקיעת ְָָ ַ ַ ִַָ ְ ָ ָ השופר של קיבוץ גלויות? "והיה בּיּוֹם ההוּא יתּקע בּשׁוֹפר גּדוֹל

ָוּ ְִָֹ ְֶֶ ַ ְִִַָ ְֶֶ ְִִָ ְְֲִַ ְַ בא וּ האבדים בּארץ א שּׁוּר והנּדּחים בּארץ מצרים והשׁתּחווּ לה ' בּהר

ֶַֹ ִ ִָָ הקּדשׁ בּיר וּשׁלם " (ישעיה כז יג, וראה זהר תולדות דף קל "ט ע"א ). מתי תתקבל

ְַ ְ ָ ָ ְֵ ֵ ְָ ֵ ְֵַ ָֻ ֵ התפילה "תּקע בּשׁוֹפר גּדוֹל לחר וּתנוּ. ו שׂא נס לק בּץ גּליּוֹתינוּ"?

גלות הדעת

ירמיה ִ ֱִ ו הנביא מסביר שהגאולה מתעכבת בגלל חסרון הדעת: "כּי אויל

ִַעמּי , ִ ֹ ָָ ִָ ְִָ ֵָ ְֹ ְ ִ ֵָ ֲִָ ֵָ ְַָ א וֹתי לא ידעוּ, בּנים סכלים המּה ולא נבוֹנים המּה, חכמים המּה להרע

ְִֵוּלהי ֹ ָָ טיב לא ידע וּ". הגלות נגרמת בגלל התפיסה המוטעית של המציאות.

אילו היו לומדים ומבינים – היו נגאלים .

דבריו אלו של ירמיהו הם המשך ישיר למה שאומר הנביא שני פרקים

קודם לכן (ב ח ) ֲִַֹ ֹ ְָ ֵַ ְְֵֹ ַ ָ ֹ ְָ ִ : "ה כּהנים לא אמר וּ איּה ה', ותפשׂי התּוֹרה לא ידע וּני ,

ְָ ְִָֹוהרעים פּשׁ ִ ְְִִַ ְִ ַַַ ְֲֵַ ֹ ִ ָָ ע וּ בי , והנּביאים נבּאוּ ב בּעל ואחרי לא יוֹעל וּ הלכוּ". הכהנים

עבדו בבית המקדש, אבל שכחו את נוכחות השכינה. תופשי התורה,

הסנהדרין, למדו גם הם את כל התורה כולה , אבל לא ידעו את ה' (רש "י

שם) ִ ֱִ ִַ ִ ֹ ָָ . מזה באה הגלות. "כּי אויל עמּי, אוֹתי לא ידעוּ".

טיול עם ה' בגן עדן

ֵ מהדברים הללו אנו לומדים שלב הגאולה הוא המודעות לנוכחות ה'

ְִַָ ְִִָ ְ ְֶ ְֹ ְִַ ְִַ ְֶֶ בתוכנו : "ונתתּי מ שׁכּני בּתוֹככם ולא תגעל נפ שׁי אתכם" (ויקרא כו יא ).

ה ְְְִִַַ תורה מתארת את הנוכחות הקרובה של ה' בעת הגאולה : "והתה לּכתּי

ְֶ ְבּתוֹכ ְִִָ ֶָ ֵ ִֹ ְֶַ ְִ ִ ְָ כם והייתי לכם לאלקים ואתּם תּהי וּ לי לעם". "אטייל עמכם בגן עדן

כאחד מכם ולא תהיו מזדעזעים ממני" (רש"י שם) ֲִ ֱֵֶֹ ֲֶ . "אני ה ' אלקיכם א שׁר

ֵ ִ ְֶֶ ֵֶֶ ְִִַ ְִֹ ֶָ ֲִָ ְֶָֹ ֹֹ ְֶֻ ָ ֵ ה וֹצאתי אתכם מארץ מצרים מהית להם עבדים וא שׁבּר מטת עלּכם וא וֹל@

ֲִ ְֶֶאתכם קוֹממיּוּת".

מהפסוק הזה עולה למה שכחת ה ' מביאה את הגלות, ולמה זכירתו מביאה

את הגאולה . תורתו של האר"י ז"ל עוסקת ממש בזה – זכירת ה ' ולימוד

על נוכחות ה ' בתוכנו . היכולת לזהות את הקב"ה במציאות החיים שאנו

חיים בה , באוכל, בחיים, בתורה ובמקום שבו אנו חיים .

ְֲִַַ ִִַ ְֵֵ ָ בּמח שׁכּים הוֹשׁיבני כּמתי עוֹלם

במגילת איכה (ג ו) מקונן ירמיהו על קשיי הגלות, שם נאמר בין השאר:

ֲִַַ ִִַ ְֵֵ ָ ְ"בּמחשׁכּים הוֹשׁיבני כּמתי עוֹלם". פשט הפסוק הוא שהגלות היא כמו

קבר , שהכול בו חשוך. הגמרא (סנהדרין כד ע"א ) מסבירה כי הפסוק הזה

נאמר על התורה שנלמדת בחוץ לארץ. "אמר רבי ירמיה: זה תלמודה של

בבל ". ובאמת זו גמרא קשה להבנה, מדוע בתלמוד הבבלי מכנים את

ִ ֵ ְִָ ְ ָ התורה של בבל "חושך"? והלוא על התורה נאמר : "כּי נר מצוה ותוֹרה

אוֹר " (משלי ו כג ). למה אפוא אומר ירמיהו (ד כג ) ֶ ֶָָ ְִֵ ִִָ"ראיתי את הארץ והנּה

ָֹ ְֶ ִַַָ ְֵ ָ ֹתהוּ ובהוּ ואל השּׁמים ואין אוֹרם"?

ְִִַָ ְִֶ ְִַ במסתּרים תּבכּה נפ שׁי

ההסבר הוא שהתורה הזאת עוסקת בחלק אחד של התורה ולא עוסקת

בחלק של קידוש השם. כך מספר לנו הנביא ירמיהו (יג ) כי הקב"ה בוכה

ְִ ֹ ְִָ ָ ְִִַָ ְִֶ ְִַ ְִֵ ֵָ בגלות. "ואם לא תּשׁמע וּה במסתּרים תּב כּה נפשׁי מפּני גּוה" (ירמיה יג ).

הגמרא (חגיגה ה) ַ ְְִִָ ַָ ַ ְ ֵ ַ ְִָ שואלת: מאי "בּמס תּרים"? אמר רב שׁמוּאל בּר איניא

ְִֵמשׁמיהּ ְַ ָ ֵ ְַָ ָ ֶ ֶ ְִִָ ְ דּרב : מקוֹם י שׁ לוֹ להקּדוֹשׁ בּר וּ@ הוּא שׁבּוֹכה בוֹ, וּ"מס תּרים" שׁמוֹ.

ַוּ ְִֵ ֵָ ַָ ַ ְ ֵ ַ ְִָ ְִֵ ֲַָָ ֶ ְִֵָ מאי "מ פּני גּוה"? אמר רב שׁמוּאל בּר יצחק: מפּני גּאותן שׁל ישׂראל -

ֵֶ ְְִָ ְ ְֵ ִָ ִַ ְ שׁנּטּלה מהם ונתּנה לע וֹבדי כּוֹכבים. ר בּי שׁמ וּ ֵ ַ ְִַָ ַָ ְִֵ ְִֶָ אל בּר נחמני אמר , מפּני

ֶ ְַ ִַָ ְִֶָ ֲַָָגּאותה שׁל מלכוּת שׁמים שׁנּטּלה.

בתלמודה של בבל יש כל ההלכות החיוניות וההכרחיות, אבל אין בו את

כבוד ישראל . כשישראל בגלות יש חילול השם נורא. המלך והשופט הוא

מלך נוכרי , קטן ובזוי . מלכות של אווילים חסרי דעת. מלכות של עובדי

אלילים שמכחשים את נוכחות ה' בעולם ומבזים את עם ישראל . לוקחים

לעצמם את מלכותם ואת כבודם של ישראל. על זה בוכה הקב"ה

במסתרים .

השיעור מוקדש לעילוי נשמת האישה הכשרה שפיאה בת אסתר (בוזו) ע"ה , שיום פטירתה ג' אב. תנצב "ה

Page 2 of 4

ִ ְִָ ֵֶ כּי נשׁבה עדר ה '

בהמשך ְָ ַ ְִַ אותו הפסוק העוסק בבכייתו של הקב"ה נאמר : "ודמ וֹע תּדמע ,

ְֵַו תּרד ְִִֵָ ִ ְִָ ֵֶ ַָ ִַ ְֶָָ עיני דּמעה כּי נשׁבּה עדר ה'". וביארו שם בגמרא: אמר ר בּי אלעזר ,

ֹ ְָ ַָ ָָ ַַ ַ ְִָ ִ ְַַ ַ ְִָ ִֵ ָשׁלשׁ דּמעוֹת ה לּלוּ למּה? אחת על מק דּשׁ ראשׁוֹן. ואחת על מקדּשׁ שׁני .

ַַ ַ ְִֵָ ֶָ ְִ ָ ְִָ ְְִַ ַַ ַ ִ ָ ְואחת על י שׂראל שׁגּלוּ ממּקּוֹמן . ואי כּא דאמרי , אחת על בּיטוּל תּוֹרה.

ְִָָבּ ְַ ַַָ ַ ְִֵָ ֶָ ְִ ָ ְַ ְִִ ִ ְִָ שׁלמא למאן דּאמר , על ישׂראל שׁגּלוּ מ מּקּוֹמן, היינוּ דכתיב, "כּי נשׁבּה

ֵֶע ֶָ ְָ ַַָ ַַ ַ ִ ָ ַ ִ ְִָ ֵֶ דר ה'". א לּא למאן דּאמר , אחת על בּיטוּל תּוֹרה, מאי "כּי נשׁבה עדר

ֵָ ֶָ ְִֵָ ְִ ָ ֵ ְ ִ ָ ָ ִֶ ה'"? כּיון שׁגּלוּ י שׂראל ממּקּוֹמן - אין ל@ בּיטוּל תּוֹרה גּדוֹל מזּה.

הפסוק מכוון אותנו לדעת בדיוק על מה הבכי המשולש הזה. הבכי על

חורבן בית ראשון וחורבן בית שני הוא מובן . ואולם הבכי השלישי הוא

לא ְֵַ על הבית השלישי שלא יחרב, אלא על דבר מפורש בפסוק: "ותּרד

ְִָ ִ ְִָ ֵֶ ִֵעיני דּמעה כּי נשׁבּה עדר ה'". דעה אחת בגמרא אומרת כי הבכי של ה'

הוא על עצם הגלות. דעה אחרת אומרת כי הבכי של ה' הוא בגלל ביטול

ת ִ ְִָ ורה. ואם תאמר , הרי הפסוק אומר שהבכי הוא על הגלות, "כּי נשׁבּה

ֵֶעדר ה'", למה אומרים שהבכי השלישי הוא על ביטול תורה? עונה הגמרא :

ֶָ ְִֵָ ְִ ָ ֵ ְ ִ ָ ָ ִֶ ֵָ"כּיון שׁגּלוּ ישׂראל מ מּקּוֹמן - אין ל@ בּיט וּל תּוֹרה גּדוֹל מ זּה".

שכחת ה '

מביאה את

הגלות, וזכירתו

מביאה את

הגאולה.

תורתו של

האר"י ז"ל

עוסקת בזכירת

ה ' ובלימוד

על נוכחות ה '

בתוכנו.

ביכולת לזהות

את הקב"ה

במציאות

החיים שאנו

חיים בה

אורו של עולם – בידי האומות

על מנת להבין על מה מצטער ה', נזכור כי בימים אלו ממש

יושבים מלכי האומות ודנים בשאלת הצדק והיושר של עם

ישראל. בימים אלו יושבים שופטי הצדק בהאג ומעמידים

לדין את ישראל על מלחמת "צוק איתן". הם שוכחים

להעמיד לדין את דאעש, את אסאד ואת כל הרוצחים

שמסתובבים בעולם ור וצחים נשים וילדים יום יום. ביחד עם

הגרמנים הם מטיפים לנו מוסר על ישיבתנו בארץ ישראל .

ביחד עם האמריקנים הם מפרים את כל הבטחותיהם

לישראל וחותמים הסכם עם האיראנים שמכריזים השכם

והערב כי הם חותרים להשמידנו מעל פני האדמה.

מלכות הרשעה הזאת והעוצמה שיש בידיהם היא חילול

השם רבתי. התורה שנדרשת מאתנו היא תורה של אור .

תורה שמאירה את הדרך לכל אומות העולם. כך נותן בבא

בן בוטא עצה ותיקון להורדוס שהרג את חכמי ישראל

ַָ ֵ ִָ ֶ ואומר לו כי צריך להרבות אור : אמר ליהּ, ה וּא כּבּה אוֹרוֹ שׁל

ְִִ ִ ֵ ְִָ ְ ָ ע וֹלם, דּכתיב : "כּי נר מצוה ותוֹרה אוֹר " (משלי ז) ֵֵ ְֲַ ָ , יל@ ויעסוֹק

ֶ ָ ְִִ ְֲָ ֵָ ָ ַ ִ ְבּאוֹר וֹ שׁל עוֹלם, דּכתיב: "ונהר וּ אליו כּל הגּוֹים". אתה הרגת

את חכמי ישראל שנמשלים לאור , לך ובנה את בית המקדש

שתפקידו להביא אור לכל העולם (ישעיה ב . ב"ב ד ע"א ).

ִַָ ֲֶַ ֵֶ ְֱִֶַ ֶ ִֵ אוֹי לבּנים שׁבּעוֹנ וֹתיהם החרבתּי את בּיתי

כדי שנבין את העיקרון החשוב הזה, מביא התלמוד הבבלי

מיד בתחילתו (ברכות ג ע"א ) את הדבר הכי בסיסי והכי חשוב

שכל יהודי צריך לזכור ולשמוע בכל רגע ורגע, את השאיפה

ִַ ֱִֶֶ ֵ ָ ֹ ְִָ לגאולה במלוא עוצמתה: ר בּי אליעזר א וֹמר , שׁל שׁ משׁמר וֹת

ְַַָ ְַ ָ ְִָ ְִָ ֵ ַָ ָ ֲֵהוי הלּילה, ועל כּל משׁמר וּמ שׁמר יוֹשׁב הקּדוֹשׁ בּר וּ@ הוּא

ֵ ֲִַ ֱֶֶַ ו שׁוֹאג כּארי, שׁנּאמר (ירמיה כה) ִָ ְִָ ְִ ְָ ִֵ ְ "ה' מ מּר וֹם י שׁאג , וּממּעוֹן קדשׁוֹ יתּן ק וֹלוֹ,

ְִַָֹשׁא ַ ֵָ ַָ ַ ְִָ ַ ְ ֵ ַָ ַ ָ ֹ ְִָ ג י שׁאג על נוה וּ". אמר רב יצחק בּר שׁמ וּאל אמר רב, שׁלשׁ משׁמר וֹת

ֲֵהוי ְַַָ ְַ ָ ְִָ ְִָ ֵ ַָ ָ ְ ֵ ֲִַ הלּילה, ועל כּל משׁמר וּמשׁמר י וֹשׁב ה קּדוֹשׁ בּר וּ@ הוּא ו שׁוֹאג כּארי ,

ֵ ְואוֹמר ִַָ ֲֶַ ֵֶ ְֱִֶַ ֶ ִֵ ְְִַָ ֶ ִֵָ , אוֹי לבּנים שׁבּע וֹנ וֹתיהם החרבתּי את בּיתי ושׂרפתּי את היכלי

ֶ ַָ ְֵ ָ ְֵ ִָ ְְִֵֶוהגליתי את בּני לבין הע וֹבדי כּוֹכבים .

ַ ְֶֶֶַ ְָ בּת-ק וֹל שׁמּנהמת כּיוֹנה

עוד ַָ ִַ ֵ ַַ שם בגמרא על כאבו של ה' ועל הדרך שלנו : אמר ר בּי יוֹסי , פּעם

ִִָ ַַאחת הי ְֵַ ֶֶַ ְְְִִַ ְְָֻ ַַ ְֵָ ְ ִַָ ְְִֵַ יתי מה לּ@ בּדּר @ ונכנס תּי לחר בּה אחת מחרב וֹת יר וּשׁלים להתפּלּל,

ִֵָ ָ ַ ְַָ ִ ַ ֶַַ וּבא אליּה וּ זכוּר לטּוֹב, ושׁמר לי על ה ְְִִ ִ ַ ְִִֶַ ְִִָ ָ פּתח והמ תּין לי עד שׁסּיּמתּי תּפ לּתי .

ְַַלאחר ְִִֶַ ְִִָ ַָ ִ ְִ ַ ְַָָ ְְָֻ שׁסּיּמתּי תּפלּתי , אמר לי וכו ': בּני , מה קּוֹל שׁמעתּ בּחר בּה זוֹ?

ְְִַָוא ְִַָ ַ ְֶֶֶַ ְָ ְ ֶֶ ִַָ מר תּי לוֹ, שׁמעתּי בּת-קוֹל שׁמּנהמת כּיוֹנה וא וֹמרת, א וֹי לבּנים

ֲֶַשׁבּע וֹנוֹ ֵֶ ְֱִֶַ ֶ ִֵ ְְִַָ ֶ ְְִִֵֵֶָ ֶ ַָ ְֵ תיהם החרב תּי את בּיתי ושׂרפתּי את היכלי והגליתי את בּני לבין

ְֵ ִָ ָהע וֹבדי כּוֹכבים .

ַָא ִ ְִ ֶַ ְֵַ ְֹ ֹ ָָ ְִַ ֶֶ ָ ֶָ ְָ מר לי, בּני, ח יּי F, וח יּי ראשׁF, לא שׁעה זוֹ בּלבד אוֹמרת כּ@, א לּא בּכל

ָ ָ ֹ ְִָ ֶֶ ָ ְֹ ְִַ ֶָ ְָָ ְִֵֶָ יוֹם ויוֹם שׁלשׁ פּעמים א וֹמרת כּ@. ולא זוֹ בּלבד, א לּא בּשׁעה שׁיּשׂראל

ְִִָנכנסין ְֵָ ְִֵ ְֵָ ְִָ ְ ִ ְֵ ְֵ ַָ ְָֹ לבתּי כּנסיּוֹת וּלבתּי מדר שׁוֹת ועוֹנין , "יהא שׁמי הּ הגּדוֹל מבר @"

ַָה קּדוֹשׁ ָ ְְֵַַ ֹ ְ ֵ ְֵַ ֶֶַ ְְִֶַ ְֵ בּרוּ@ ה וּא מנענע ראשׁוֹ ואוֹמר , א שׁרי המּל @ שׁמּק לּסין אוֹתוֹ בּביתוֹ

ַ ָכּ@. וּמ ָָ ְֶֶָ ֶ ָָ ְֵ ָ ְֵ ִָ ְ ֶָ ִַָ ה לּוֹ לאב שׁהגלה את בּניו לבין העוֹבדי כּוֹכבים. ואוֹי להם לבּנים

ֵַ ְַֻ ֲִֶ ֶָשׁגּלוּ מעל שׁלחן אביהם .

כל קדיש מביא גדלות הדעת

לפי ְֵ ְֵ ַָ ְֵָ דברי אליהו הנביא, כל אמירת "יהא שׁמי הּ רבּא מבר @" מעוררת את

הקב"ה להצטער על הגלות ולעורר גאולה לישראל. ולמה אמירת הקדיש

מעוררת את הרחמים העליונים? כיוון שבקדיש אנו מלמדים את עצמנו

שהגאולה היא קידוש השם עולמי. אנו לומדים ויודעים כי בשעה שהקב"ה

ְְִַ ְַ ֵ ְְַַ ְֵָֻ ִֵָ גואל את בניו – וימלי @ מלכוּתיהּ. ויצמח פּרקניהּ. ויקרב

ְִַַ ְְִַַ ְֵ ַָ ְִֵמשׁיחהּ – באותה שעה יתגּדּל ויתקדּשׁ שׁמהּ ר בּא – שמו

מתגדל בעולם. זה לא רק טוב פרטי שלנו.

ְַָ ְְֵָ עוד אנו אומרים בו, כי ה' יתגדל ויתקדש לעלם וּלעלמי

ְַָָעלמ יּא – בכל העולם ובכל העולמות. ומלבד גדלות וקידוש

ְִַָ ְְִַַ ְְִַָ ְְִ ַ ְְִֵַ ְְִַָ הוא גם יתבּר@. וי שׁתּבּח. ויתפּאר . ויתר וֹמם. ויתנשּׁא. ויתהדּר .

ְְִַָ ְֵ ְְָֻ ְִ ְְִֶַויתעלּה . ויתהלּל שׁמהּ דּקדשׁא בּרי@ הוּא. וכמה יתגדל

ְֵָ ִ ָ ְִָָ ִָָ ְְִָָ ויתקדש שם ה'? לע לּא מן כּל בּרכתא . שׁירתא. תּשׁבּחתא

ֲִַָ ְְָָ ְֶָָָונחמתא. דּאמירן בּעלמא . את ההבנות החשובות הללו תיקנו

חכמינו לומר כמה פעמים ביום. אומרים וחוזרים ואומרים

בכל תפילה ותפילה , כי בהבנה הזאת תלויה הגאולה.

סגולה לביטול גזרות

בגלל חשיבות הקדיש אמרו חז"ל (שבת קיט ) ֹ ָ ֶ : שכּל העוֹנה

ְֵ ְֵ ַָ ְֵָ ְֹ ֹ ְִ ְַ ִ ֵָ"אמן יהא שׁמיהּ רבּא מבר @", בּכל כּח וֹ, קוֹרעים לוֹ גּזר דּינוֹ,

שׁנּאמר , (שופטים ה) ְִ ַ ְָ ְְִֵָ ְְִֵַ ָ ֱֶֶַ "בּפר וֹע פּרעוֹת בּי שׂראל, בּהתנדּב עם

ַ ַַ ְִ ְַָ ִ ְְָ ְָבּרכוּ ה'". מה טעם "בּפר וֹע פּרעוֹת"? משּׁוּם דּ"ברכוּ ה'". כוח

הגאולה גדול כל כך, עד שהיא עושה קידוש השם עולמי .

וכשאדם אומר את הקדיש בכל כוחו – דהיינו בכל כוונתו,

כשהוא מבין ומתכוון – זו תחילת הגאולה.

אמן המביא לגן עדן

ַָ ֵ עוד שם בגמרא נאמר על ה"אמן " של הקדיש: אמר רישׁ

ִָ ֹ ָ ֶ ֵָ ְֹ ְִ ֲֵַ ַ ֶֶ לקי שׁ, כּל הע וֹנה "אמן" בּכל כּח וֹ, פּוֹתחין לוֹ שׁערי גּן עדן .

שׁנּאמר , (ישעיה כו) ְִ ְִָ ְָֹ ִַ ֵ ֱֶֶַ "פּתח וּ שׁערים ויבא גּוֹי צ דּיק שׁוֹמר

ִ ַ ְִֵ ֵ ֱ ִ ֶָ ֶ ְִ ֵָ ֱאמ וּנים". אל תּקרי "שׁוֹמר אמוּנים ", א לּא "שׁא וֹמרים אמן".

ֵָ ַָ ִַ ֲִָ ֵ ֶֶ ֱֶָ ַמאי "אמן"? אמר רבּי חנינא, "אל מל @ נאמן ". ההבנה שכל

מה שנאמר בקדיש יהיה בלי שום ספק – פותחת את שערי

גן עדן .

עשר מדרגות בדרך למלך המשיח

ב "שער הכוונות" (דרושי הקדיש דרוש א כוונת הקדיש בעצמו) כתב רבי חיים

וי ְְָָ ְִֵ טאל בשם האר "י ז"ל: "יש י' תיבות מן תיבת בּעלמא עד תיבת משׁיח הּ.

ואלו ְְָָ ִ ְָ ְִ ֵ ְְִַ ְַ ֵ ְְַַ ְֵָֻ הם: בּעלמא דּי ברא כּרע וּתיהּ. וימלי@ מלכוּתיהּ. ויצמח פּרקני הּ.

ְִֵ ִֵָויקרב משׁיחהּ".

רוצה לומר שיש 10 דרגות מתחילת הגאולה. שבתחילה העולם מתנהג

כרצ ְְָָ ִ ְָ ְִ ֵ ונו של ה '. בּעלמא דּי ברא כּרע וּתי הּ. אחר כך מתחילה מלכות ה' דרך

מלכות י ְְִַ ְַ ֵ ְְַַ שראל. וימלי @ מלכוּתי הּ. ואחר כך ה' מצמיח את הישועה. ויצמח

ְֵָֻפּרקני הּ. רק אחר כך ממליך ה' את מלך המשיח , שזו ההדרגה העשירית.

ְִֵ ִֵָויקרב משׁיח הּ.

Page 3 of 4

רצוננו לראות את מלכנו

רמז לדבר נמצא בגמרא (ברכות מט ע"א ) שאומרת כי בברכה ראשונה של

ברכת המזון אנחנו מזכירים את ה' שהוא מלך העולם. אבל בברכה על

הארץ ועל מלכות בית דוד אנו לא מזכירים את המילה "מלך", לא מזכירים

את מלכות ה '. כביכול יש משהו שמסתיר אותה . ואע"פ שמלכות ה'

נסתרת בשלב הזה, היא קיימת, ולכן בברכה הרביעית אנחנו מזכירים

אותה שלוש פעמים .

ָ ַָ ֱֵֹ "בּר וּ@ אתּה ה' אלקינוּ ֶֶ ָ ָ מל העוֹלם ֵָ ִָ . האל אבינוּ ְֵַמל כּנ וּ ִֵַאדּירנוּ.

מי שלא למד

את התורה

של הפשט

והנגלה , לא

יכול לגשת

לעץ החיים.

מי שלא

מקיים את

כל פרטי

ההלכות , שגם

האר"י וגם

רשב"י עסקו

בהן, לא יכול

להבין מילה

בתורת עץ

החיים

ֵ ֲֵ ְ ֵ ְ ֲַֹ ֵ ֵ ְִֵָ ְבּוֹראנוּ. גּוֹאלנוּ. קדוֹשׁנוּ. קדוֹשׁ יעקב. רוֹענ וּ ר וֹעה י שׂראל .

ֶֶַהמּל ַ ְִֵַ ַֹ ְֶָ ָ ִֵ ָ הטּוֹב והמּטיב לכּל . שׁבּכל יוֹם ויוֹם הוּא הטיב לנוּ. הוּא

ִֵמ ָ ִֵ ָ ְָָ ְֵ ְְִֵ טיב לנוּ. ה וּא ייטיב לנוּ. הוּא גמלנ וּ. הוּא ג וֹמלנוּ. הוּא יגמלנוּ

ֵ ֶֶָ ְֲִַ ְֵַ ְַָָ ְָ ַָלעד חן וחסד ורחמים וריוח והצּלה וכל טוֹב".

אנו אומרים שלוש פעמים מלכות ה', אחת – כנגד ברכת

"הטוב והמטיב". שנייה – כנגד ברכת "בונה ירושלים",

שהזכרנו בה את מלכות בית דוד ולא הזכרנו מלכות ה'.

שלישית – כנגד ברכת הארץ, שגם בה לא הזכרנו מלכות

ה' (אבל כנגד הברכה הראשונה לא צריך , כיוון שכבר מוזכר שם המלך

בתחילת הברכה).

טוב משולש כנגד מלכות משולשת

כיוון שהזכרנו את מלכות ה' שלוש פעמים, אנו מזכירים

ִֵ ָ ִֵ שלוש פעמים שהוא מטיב לנו: "הוּא הטיב לנוּ. ה וּא מטיב

ִֵ ָ ָלנוּ. ה וּא ייטיב לנוּ". כי כאשר מלכות שמים ניכרת – ניכר

כל הטוב הגדול. אנו גם מזכירים את הגמול שלוש פעמים

ְָָ ְֵ שהוא גומל אתנו חסדים: "הוּא גמלנוּ. הוּא גוֹמלנוּ. הוּא

ַָ ֵ ֶֶָ ְֲִַ ְֵַ ְַָָ ְָ ְְִֵיגמלנוּ לעד חן וחסד ורחמים וריוח והצּלה וכל ט וֹב". כי

כשמלכות שמים ניכרת גם למפרע – אנחנו מודים שלוש

פעמים על כל הטוב אשר גמלנו.

ספר הזוהר – חכמת הגאולה

מגלות הדעת לגאולת הדעת

ספר הזוהר לגאולה הוכן. ועל כן בהקדמת רבי חיים ויטאל

זיע "א על ספר "עץ חיים " להאר"י ז"ל הוא מסביר כי הספר

הזה בא לגאול אותנו מגלות הדעת ול ְִ ֲִִַ הביאנו לגאולת הדעת: וּבגין דּעתידין

ְְִַ ְִֵָישׂראל ל ִֵָָ ְִַ ְִ ַ ֵֶ ַַֹ ְִ ֵ ִ ָ ָ מטעם מאילנא דּח יּי , דּאיהוּ האי ספר ה זּהר , יפּק וּן בּיהּ מן גּלוּתא

ְֲֵַ ְְִֵַ ְ בּרחמי. ויתק יּים בּה וֹן, (דברים לב ) ָָ ְֶַ ְֵ ִ ֵ ֵָ "ה' בּדד ינח נּוּ ואין ע מּוֹ אל נכר " (זוהר

חלק ג דף קכב /א ).

כלומר , בגלל שעתידים ישראל לטעום מעץ החיים, שהוא ספר הזוהר, יצאו

בזכותו מהג ָָ ְֶַ ְֵ ִ ֵ ֵָ לות ברחמים. ויתקיים בהם : "ה ' בּדד ינח נּוּ ואין עמּוֹ אל נכר ".

על-ידי לימוד זה ויישומו באמת הם יהיו עסוקים בקידוש השם בכל

העולמות. וזה עץ החיים, לא עץ הדעת טוב ורע , אילן שיש בו מחלוקת

וטוב ורע .

כמובן שכל עץ החיים הזה בא על גבי עץ הדעת, ולכן כותב רבי חיים

ויטאל כי מי שלא למד את כל התורה של הפשט והנגלה, לא יכול לגשת

כלל לעץ החיים. מי שלא מקיים את כל פרטי ההלכות – שגם האר"י וגם

רשב"י עסקו בהן – לא יכול להבין מילה אחת אמיתית בתורת עץ החיים .

ֹ ְֶָ וּקראתם דּרוֹר בּארץ לכל ישׁביה

ְָ ֶָָ ְ ֶ ְָ

כך מסופר בספר התיקונים , שבעת כתיבת ספר הזוהר על-ידי רשב"י

וחבריו ְִַָ ָ ִֵָ ָ ִָ ִֵָ ְַָ ֲִָ ְְִִָ ְַָ : אדהכי הא אליּה וּ קא נחית מעילא, בכמּה חיילין דּנשׁמתין, וכמּה

ְַַָָמלאכיּ ְֵָ ְְִָ ִָָ ֲָָ ַ ְֻ ֶֶ ְֵ ָ ִַ א סוּחרני הּ, וּשׁכינתּא עלּאה עטרה על כּלּהוּ, כּתר בּרי שׁ כּל צ דּיק,

ְַבּההוּא ְִָ ָָ ְִַ ְִָָ ְִִָ ְִ ָ ְַָ ִ ְְִִָ זמנא קלא אתער בּאילנא דלעילא בּנגּוּנא וכמּה עוֹפין דּנשׁמתין

ַָ ְְַ ֲָ ְִִ שׁריין תּמּן בּענפּוֹי הדא הוּא דכתיב (דניאל ד ח ) ְָ ִָָ ְִ ְ ֵ ְַָ "רבה אילנא וּתקף ור וּמ הּ

ְֵ ְִַָ ֲַ ֵ ְ ָ ְַָ ְֵָ ִַ ְְִֵ ִַ ָ ִימטא לשׁמיּא וחזוֹתהּ לס וֹף כּל ארעא: עפיהּ שׁפּיר ואנבּהּ שׂגּיא וּמזוֹן

ֵ ְֹ ְָֹלכלּא בהּ תּ ִ ְֵַ ֵַ ָָ ְְַ ִ ְ ָ ֲִֵ ְַָ ִֵ חתוֹהי תּטלל חיות בּרא וּבענפוֹהי ידרון ידוּרן צ פּרי שׁמ יּא וּמ נּהּ

ָ ְִָ י תּזין כּל בּשׂרא" (תיקוני זהר דף כד /א ) ְִִ .

כלומר , תוך כדי הכתיבה בא אליהו הנביא מלמעלה עם הרבה כוחות של

ֶֶ נשמות ומלאכים, ושכינה עליונה כעטרה על כולם . כּתר

ָ ִַ ְֵבּרישׁ כּל צדּיק. בזמן ההוא מתעורר קול באילן העליון

בניגון. וכמה נשמות נמצאות בין ענפי עץ החיים העליון .

גדול האילן וחזק . גובהו לשמים ונופו על פני כל הארץ.

ענפיו טובים ופירותיו גדולים, ומזון יש לכולם ממנו. תחת

ענפיו ישבו בצל כל חיית הארץ. בענפיו יקננו כל ציפורי

הארץ. ממנו יתפרנס כל בשר .

ָ ִָָ ְִ ְֵָ ִָ ִַ ִַ ְְַ ִָָ ְ"רבה אילנא וּתקיף וכו ', ויימא הכי , ר בּי ר בּי אנתּ ה וּא אילנא

ְִ דרבה וּתקיף ְ ְַָ ְְִַ ִָ ְִ ִֵָ ִִַ ְִָ בּאוֹרייתא, בּענפין דּיל@ דּאינוּן אברין ק דּי שׁין,

ִ ְַָ ַָ ְְִִָ ִִַ ְְַָ ְִִָ ַָכּמּה עוֹפין שׁריין תּמּן , דּנשׁמתין ק דּי שׁין כּגוונא דלעילא,

ֵ דאתּמר בּיהּ (שם ט ) ְְַ ִ ְ ָ ֲִֵ ְַָ ְַָ ְֵ ְְִַ וּבענפ וֹהי ידוּרן צ פּרי שׁמ יּא, וכמּה בּני

ְַָ ְְְִַ ֵַ נשׁא לתתּא יתפּרנס וּן מהאי (דף כד ע"א ) ִ ָ ִָ ַ ָָ חבּוּרא דיל@, כּד

ְִֵַ ְַָ ְָָ ְַָָ ְ ַָ ְִֵ יתגּלי לתתּא בּדרא בתראה בּסוֹף יוֹמיּא, וּבגיניהּ (ויקרא כה י )

ֶ ְ ֶָָ ְָ"וּקראתם דּר וֹר בּארץ" וכו'.

כלומר , גדל האילן והתחזק . ויאמר לרבי שמעון : רבי רבי .

אתה הוא האילן הגדול והחזק בתורה. בענפיך דרים כמה

וכמה נשמות קדושות. וכמה בני -אדם יתפרנסו ויושפעו

מהחיבור שלך כשהוא יתגלה בעולם התחתון בדור האחרון

ְָ ֶ ְ ֶָָ ְָ באחרית הימים . בזכותו יתקיים : "וּקראתם דּר וֹר בּארץ לכל

ֹ ְֶָ ישׁביה".

בדור הגאולה – יתגלה

הזוהר ממשיך ומסביר כי הדברים שנכתבו בספר הזוהר ,

שהיו חתומים ולא מובנים בדורות ההם, יהיו מובנים לגמרי

בדורות האחרונים. עד כדי כך שכתוב בספר הזוהר (חלק א

דף קיח /א ) ִַ ְִ ֵ ְ ָ ְ ְָ ְִ ַָ: אמר לוֹן ר בּי שׁמעוֹן לית רע וּתא דקוּדשׁא בּרי@

ְָ ְְְִֵ ָ ָ ְְַָ ְַ ְֵ ִָ ְ ֵ ה וּא בּדא דּיתגּלי כּל כּ@ לעלמא, וכד יהא קריב לי וֹמי

ֲִ ְֵַ ְְַָ ְִִ ְְַָָ ְִִ ְִָמשׁיחא אפי לּוּ רביי דעלמא זמינין לאשׁכּחא טמירין

ְְִַ ֵ ִִ ְ ְְִ ְַ ְִָ ְְִַָ ְְְָָדּחכמתא וּלמנדע בּיהּ קצּין וחוּשׁבּנין , וּבההוּא זמנא אתגּלּיא

ֲָ ְִִ לכלּא הדא הוּא דכתיב (צפניה ג ) ִ ָ ְֶֹ ֶ ִַ ְָֹ "כּי אז אה פּ@ אל עמּים

ְ ָ ְִֹ ָֻ ְֵ ְְָ ְֶ ֶָ ַ ָ ְְִָ ָָשׂפה בר וּרה לקרא כלּם בּשׁם ה' לעבדוֹ שׁכם אחד". מהוּ אז? בּזמנא

ְֵדּתיק ְֶֶ ְִֵָ ְֵַָ ְִ ָ ְָ ְִ ְֵ ְֶֹ וּם כּנסת י שׂראל מעפרא וי וֹקים להּ קוּדשׁא בּרי@ ה וּא כּדין אהפּ@

ִַ ָָ ְ ָ ְִֹ ָֻ ְֵ ְְָ ְֶ ֶָ ֶאל עמּים שׂפה בר וּרה לקרא כלּם בּשׁם ה ' וּלעבדוֹ שׁכם אחד".

אמר להם רבי שמעון : הקב "ה לא רוצה שספר הזוהר וכל החכמה שלו

יתגלו לעולם בדורנו (דור החורבן ). אבל בזמן שיהיה קרוב לימות המשיח ,

אפילו הנערים הצעירים יהיו בשלים למצוא את סודות החכמה ולדעת

מתי י ִ ָ היה קץ הגאולה . ובזמן ההוא האמת תתגלה לכולם , כדכתיב: "כּי אז

ְֶֹ ֶ ִַ ָָ ְ ָ ְִֹ ָֻ ְֵ ְְָ אהפּ@ אל ע מּים שׂפה בר וּרה לקרא כלּם בּשׁם ה' לעב ְֶ ֶָ דוֹ שׁכם אחד" (צפניה

פרק ג ט ) ָ . מתי יהיה הזמן הזה של "אז"? בזמן שתקום כנסת ישראל

מהעפר , ויקים אותה הקב"ה.

כותב על כך רבי חיים ויטאל : "הרי מבואר כי עד עתה היו דברי חכמת

הזוהר נעלמת, ובדרא בתראה תתגלה ותתפרסם חכמה הזאת ויבינו

וישכילו ברזי התורה שלא השיגו הקודמים אלינו. ובזה נסתלקה השגת

הפתאים המקשים ואומרים : איכשור דרי ? ואם דורות שלפנינו לא השיגוה

- איך נדענה אנחנו? ובזה יסכר פיהם. לכן ציוה רבי שמעון את ר ' אבא

שיכתוב 'את ספר הזוהר בדרך העלם, להיותו מוצנע למשמרת עד דרא

בתראה קריב ליומיה מלכא משיחא כדי שבזכות המתעסקים בו תצמח

הגאולה בימינו '."

1 of 4